Interview

NH-gedeputeerde Zita Pels: “Draagvlak voor transitie naar duurzame regio groeit”

De MRA-inzet op het gebied van de circulaire economie en de energietransitie wordt steeds concreter, constateert gedeputeerde Zita Pels van de provincie Noord-Holland. “Als we een duurzame regio willen worden, hebben we elkaar keihard nodig. Gelukkig weten we elkaar zowel ambtelijk als bestuurlijk beter te vinden en werken we toe naar een gezamenlijke focus.”

Aan alles merkt Zita Pels dat het draagvlak om de mouwen op te stropen voor de MRA-duurzaamheidsagenda groeiende is. “We slagen er steeds beter in om onze ambities om te zetten in concrete acties. Alle betrokkenen zien bovendien meer en meer de noodzaak om samen op te trekken. De circulaire economie en de energietransitie kun je immers niet binnen je eigen gemeentegrenzen vormgeven, daar hebben we de regioschaal voor nodig.” Leren van elkaar kan in haar ogen al veel verschil maken. “In de praktijk zie je dat…Lees meer over NH-gedeputeerde Zita Pels: “Draagvlak voor transitie naar duurzame regio groeit”

Cora Smelik
Voorzitter PHO Duurzaamheid

Interview

“Ik zie passie en bevlogenheid”

Binnen het programma Duurzaam geven MRA-partijen uitvoering aan meerdere ambities op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. De Flevolandse gedeputeerde Cora Smelik, voorzitter van het MRA-portefeuilehoudersoverleg Duurzaamheid, vindt dat de vaart er steeds beter in komt. “Er gebeurt van alles. Ik zie passie en bevlogenheid.”

Op hoofdlijnen is Cora Smelik zeer te spreken over de duurzaamheidsaanpak van de MRA. “Inmiddels hebben we de schouders onder een flink aantal concrete lijnen gezet. Op energiegebied gebeurt van alles, heel inspirerend. Hetzelfde geldt voor circulair inkopen, daar zit veel energie op. De Roadmap Circulair Inkopen is zelfs zo goed dat in Flevoland alle gemeenten, dus ook die niet meedoen aan de MRA-samenwerking, hetzelfde pakket hebben ondertekend. Bijzonder hoor, dan heb je er zomaar vier gemeentes gratis bij die hetzelfde afsprakenpakket ondertekenen.”

Lees meer over “Ik zie passie en bevlogenheid”

Paul van Meekeren
Wethouder Purmerend

Interview

Warmtenet Purmerend drijft op duurzame biomassa

Vormgeven aan de energietransitie is voor duurzaamheidswethouder Paul van Meekeren van de gemeente Purmerend met stip de belangrijkste prioriteit. “Mijn gemeente heeft een succesvol beleid op het gebied van aardgasvrij. Driekwart van onze woningen is aangesloten op het warmtenet.” Basis voor dit net vormt de inzet van duurzame biomassa.

Wat zijn voor u belangrijke uitdagingen binnen het programma MRA Duurzaam?
Als grootste uitdaging zie ik de Energietransitie. De Regionale Energie Strategie is een invulling van het Klimaatakkoord en geeft veel verantwoordelijkheid aan lokale overheden zoals Purmerend. In onze regio heeft de MRA overigens geen formele rol, het hele proces is erg afhankelijk van de goede wil van, en samenwerking met de regiogemeenten. Ik zie dat als een grote uitdaging!”

Lees meer over Warmtenet Purmerend drijft op duurzame biomassa

Robbert Berkhout
Wethouder Haarlem

Interview

Gezamenlijke stip op horizon inspireert

Het collegeprogramma van Haarlem heet Duurzaam Doen en de titel maakt direct de dadendrang duidelijk. “Het vormgeven aan duurzaamheid staat hoog op onze agenda”, vertelt wethouder Robbert  Berkhout. Bij deze uitdaging optrekken in MRA-verband biedt volgens hem zonder meer meerwaarde. “Neem circulaire inkoop. Als gemeente staan we nog aan het begin, terwijl in MRA-verband al een routekaart is opgesteld. Dit betekent dat we direct echte stappen kunnen maken.”

Robbert  Berkhout is blij met de samenwerking in MRA-verband. Met name op energiegebied komt de betekenis hiervan steeds nadrukkelijker naar buiten. “Sowieso is binnen de hele energietransitie het leren van elkaar al winst. Daar komt bij dat iets als het stimuleren van elektrisch rijden eigenlijk alleen op grotere schaal effectief is. Bovendien levert de uitrol van laadpalen en laadinfrastructuur kostenvoordeel op.”

Emissieloze stadsdistributie
De uitrol van de Greendeal Zero Emissie Stadslogistiek, waar Berkhout zelf trekker van is, heeft eveneens baat bij de samenwerking.

Lees meer over Gezamenlijke stip op horizon inspireert

Axel Boomgaars:
Wethouder Ouder-Amstel

Interview

Samen massa maken loont!

De recente Duurzaamheid Top in Almere vindt wethouder Axel Boomgaars van de gemeente Ouder-Amstel een mooi voorbeeld van hoe de MRA-samenwerking handen en voeten kan krijgen. “De grote gemeenten in de metropoolregio beschikken over meer capaciteit. Daardoor dreigen kleinere gemeenten bij een koersaanpassing op achterstand te komen. Tijdens de top is dit voorkomen doordat is uitgesproken dat grotere gemeenten ondersteuning gaat bieden aan de wat kleinere buren. Met deze afspraken komen we samen veel verder met minder onderling chagrijn.”

Aan de vooravond van de Duurzaamheid Top was Axel Boomgaars beduidend minder positief gestemd. “Ik keek er redelijk kritisch tegenaan. Samen met mijn collega-wethouder van Waterland heb ik om die reden een brief gestuurd. Er dreigden namelijk een heleboel ambities over ons te worden uitgestort, rijp en groen door elkaar. Zoveel dat we als kleine MRA-gemeente er de capaciteit en middelen niet voor hebben om de afspraken na te kunnen komen.”

Lees meer over Samen massa maken loont!

Haydar Erol
Wethouder Beverwijk

Interview

“Alle zeilen bijzetten voor duurzame toekomst”

Gedreven enthousiast. Zo laat wethouder Haydar Erol van Beverwijk zich het beste typeren als hij aan het woord is over zijn duurzaamheidsbeleid. “Ik wil me als bestuurder inzetten om zaken ten goede te veranderen voor de komende generatie.” In dit kader is hij blij met de samenwerking in metropoolverband. “Laten we vooral sámen alle zeilen bijzetten voor een duurzame toekomst.”

Als kleine gemeente is Haydar Erol blij mee te kunnen liften op de kracht van de MRA-samenwerking. “Liefst pak ik de uitdagingen in samenhang op, alles heeft immers met alles te maken. Neem circulair inkopen. Doordat we in MRA-verband gezamenlijk in dit dossier optrekken, kunnen we veel meer bereiken. De mogelijkheden van wind op zee en het onderhoud aan de parken is eveneens gebaat bij onze MRA-samenwerking.”

Gebundelde kracht
Wensen heeft hij met betrekking tot het schoner maken van de scheepvaart. “Dit is een onderwerp dat ik graag in metropoolverband wil agenderen. Als gemeente hebben we wel ideeën, maar die maken vooral kans indien we ze in regionaal verband oppakken.”

Lees meer over “Alle zeilen bijzetten voor duurzame toekomst”

NH-gedeputeerde Edward Stigter

Interview

Metropoolregio Amsterdam relevante speler in energietransitie

Edward Stigter is sinds kort als gedeputeerde Klimaat & Energie aanjager van de energietransitie in de provincie Noord-Holland. “Om meters te maken, is de MRA-structuur heel behulpzaam.”

De provincie Noord-Holland en de MRA-gemeentes zijn samen hard aan de slag met het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie voor het zuidelijke deel van de provincie. “Hiervoor brengen we in kaart wat de energiebehoefte is en waar we welke energie kunnen opwekken. In formele zin gebeurt dat niet in MRA-verband, maar dit betekent niet dat de metropoolregio hierin geen rol heeft.”

Samenhang
De MRA is in zijn ogen met name relevant om de verbinding te leggen tussen de energieopwekking en de andere thema’s die sterk in MRA-verband spelen, zoals mobiliteit, woningbouw en landschap. “Dat zijn stuk voor stuk onderwerpen waarbij duurzame energie een rol van betekenis gaat spelen.” Die samenhang ziet de gedeputeerde ook terug in het recent gepubliceerde Klimaatakkoord.

Lees meer over Metropoolregio Amsterdam relevante speler in energietransitie

Jolein Baidenmann
Grondstoffenregisseur MRA

Interview

Roadmap versnelt circulair inkoopproces

Op 17 juni vindt de lancering plaats van de ‘Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap’. Op 16 mei heeft het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid ingestemd met de roadmap.

“Het document bevat concrete acties om circulair inkopen en opdrachtgeverschap in de haarvaten van iedere MRA-overheid te krijgen”, vertelt grondstoffenregisseur Jolein Baidenmann van de Metropoolregio Amsterdam. “Het is voor álle partners een praktische gids om circulair inkopen in te bedden in de organisatie.”

De roadmap vormt een belangrijk vehikel om de MRA-ambities op het gebied van circulair inkopen binnen bereik te brengen. De lat ligt hoog: eerder is in een intentieovereenkomst vastgelegd dat de metropoolregio in 2022 tien procent circulair inkoopt en in 2025 vijftig procent.

Jolein Baidenmann acht die doelen haalbaar als circulair inkopen met de tools van de Roadmap goed ingebed wordt in de organisatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat de overheden al in een vroeg stadium van een inkooporder inspelen op circulariteit. Lees meer over Roadmap versnelt circulair inkoopproces

Wethouder Floor Gordon, Amstelveen:

Interview

“Nu meters maken”

Gemeente Amstelveen ontpopt zich meer en meer tot koploper circulariteit. “We hebben onder meer een trekkersrol bij het opstellen van de MRA-roadmap”, vertelt wethouder Floor Gordon enthousiast. Zelf timmert de gemeente inmiddels al flink aan de weg. “Nog dit jaar wordt onze inkoop zoveel mogelijk circulair aanbesteed.”

Concreet invulling geven aan de circulaire economie staat hoog op de agenda van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap vormt binnenkort hét spoorboekje voor de metropoolpartners om uitvoering aan de ambities te geven. “We hebben een actieve rol gehad bij het opstellen van de roadmap”, vertelt Gordon. “Het spreekt voor zich dat wij hetzelfde doen bij het daadwerkelijk op de rails zetten van de voornemens.”

Vaart maakt haar gemeente momenteel met de intentie van de MRA om in 2025 de helft van de inkoop circulair aan te besteden. Een onderzoeksbureau heeft onlangs in opdracht van gemeente de materialenstromen in Amstelveen in de belangrijkste economische sectoren in kaart gebracht. “Vervolgens hebben we gekeken waar we het snelst winst kunnen boeken op het gebied van hergebruik van de grondstoffen.”

Lees meer over “Nu meters maken”

John Nederstigt

Interview

MRA

Metropoolregio Amsterdam zet circulaire inkoop op de kaart

“De Metropoolregio Amsterdam gaat serieus werk maken van circulaire inkoop”, stelt John Nederstigt, wethouder van de gemeente Haarlemmermeer. “Met onze gigantische inkoopkracht kunnen we echt een verandering in gang zetten”, beaamt zijn Lelystadse collega Elly van Wageningen.

De MRA-partners hebben de  Intentieverklaring Circulair opdrachtgeverschap en Circulair inkopen. ondertekend. Hierin spreken zij uit vaart te zetten achter het circulair inkopen van goederen, producten en diensten. Bedoeling is dat de MRA-partners in 2022 gezamenlijk tenminste 10% van hun producten, goederen en diensten circulair inkopen. Dit is overigens slechts een eerste mijlpaal, want in 2025 moet al een groei tot 50% zijn gerealiseerd.

Ratjetoe

Wethouders John Nederstigt en Elly van Wageningen, de twee bestuurlijke trekkers voor deze klus, zijn blij dat de kogel door de

kerk is. Het was namelijk geen geringe opgave om alle partners zover te krijgen. De argumenten spreken echter voor zich, geeft

Lees meer over MRA