Een groot aantal MRA-partijen (publiek en privaat) heeft in juni de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) ondertekend. Partijen geven hiermee aan zich in te zullen zetten voor een slimme en schone stadslogistiek in de Metropoolregio Amsterdam.

De inzet richting 2025 is dat de ondertekenaars van de Green Deal ZES zich gezamenlijk inzetten voor slimme en schone stadslogistiek door onderling kennis te delen, concrete initiatieven te ontwikkelen en (beleids)afspraken met elkaar en andere stakeholders te maken. De brede ondertekening is een mooie start, maar krijgt pas echt betekenis wanneer deze wordt gekoppeld aan concrete stappen op weg naar zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek in 2025. Omdat de MRA fungeert als een daily urban system, waarin intensieve logistieke stromen over gemeentegrenzen heen worden afgewikkeld, is het nodig te komen tot afspraken op MRA-niveau. Hiermee wordt bereikt dat private partijen MRA-breed te maken hebben met gelijkluidende regelgeving.

Acties
Gegeven de regionale opgaven op het gebied van duurzame (stads) logistiek gaat het om het gezamenlijk uitvoeren van de volgende acties:

Laten uitvoeren van een CO2-Roadmapping Mobiliteit door TNO
Het gezamenlijk – in afstemming met het Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en het Platform Mobiliteit- laten uitvoeren van CO2-Roadmapping Mobiliteit door TNO.

Starten met de voorbereiding instelling zero emissie zones
Het (in MRA-verband) starten met het treffen van voorbereidingen om met ingang van 2025 zogenaamde zero-emissie zones in te stellen zoals deze als CO2-reductiemaatregel voor de grotere gemeenten in de MRA is vastgelegd in het landelijke Klimaatakkoord. Daarbij zullen we een beroep doen op expertise en ondersteuning uit de landelijke zogenaamde SPES-pool (van het Ministerie van I&W) om de inhoud en contouren van  deze zero-emissie zones uit te werken.

Verkennen van de ontwikkeling van regionale logistieke hubs
Het in gezamenlijkheid en op MRA-schaal laten uitvoeren van een verkenning van de mogelijkheden tot ontwikkeling van (publiek-private) regionale ‘logistieke hubs’ (overslagpunten) net buiten de toekomstige zero-emissie zones;

Verkennen van de haalbaarheid van een regionale subsidieregeling elektrische bestelauto’s
Op dit moment stimuleert de gemeente Amsterdam de aanschaf van elektrische bestelauto’s die dagelijks veel kilometers in de stad maken, met een subsidieregeling. Het subsidiebedrag voor 2019 is 5.000 euro voor de aanschaf van een elektrische bestelauto. De vervanging van vervuilende bestelbusjes (denk aan veel MKB-ers in de servicelogistiek, bouwlogistiek en pakketleveringen) door nieuwe schone elektrische busjes is een grote opgave binnen de MRA. Gezien de regionale opgave om te komen tot zero emissie stadslogistiek is het voorstel om in Q4 2019 en Q1 2020 een verkenning uit te (laten) voeren naar de mogelijkheid tot regionale opschaling van de Amsterdamse subsidieregeling. Naast een verkenning van de benodigde financiële (subsidie)bijdragen vanuit de MRA-overheden (Provincies, grotere gemeenten, Vervoerregio, etc), zal ook worden verkend welke aanvullende stimuleringsregelingen, -instrumenten en financiële bijdragen vanuit het Rijk hiervoor kunnen worden aangewend. Ook private partijen (o.a. leasebedrijven, voertuigproducenten, brancheorganisaties) zullen bij deze verkenning worden betrokken.

Verkennen van duurzame inkoop/aanbesteding van H2 reinigingsvoertuigen en veegmachines
Het – via gezamenlijke duurzame inkoop/aanbesteding van H2 reinigingsvoertuigen en veegmachines – stimuleren van Waterstof (H2) als duurzame energiedrager voor (stads)logistiek op langere termijn. Er komt steeds meer belangstelling in Nederlandse steden voor vuilniswagens en veegwagens op waterstof. Het is geen grote markt, maar vanwege de zichtbaarheid ervan en de rol die ze vervullen (schoonmaken) binnen de gebouwde omgeving kunnen vuilnis- en veegwagens wel bijdragen aan de acceptatie en introductie van waterstof. Inmiddels krijgen we in de MRA binnen afzienbare tijd beschikking over de eerste waterstof-vulpunten, onder andere in Amsterdam (o.a. Westpoort) en Haarlem.

Tussenbalans
Afgesproken is om in het voorjaar van 2020 de resultaten in het Platform Mobiliteit en de Stuurgroep Samen Bouwen aan Bereikbaarheid te bespreken. Dit met de bedoeling om daaraan acties te verbinden, die kunnen worden aangekondigd tijdens het programma voor de State of the Region van juni 2020.