De wereld van circulair textiel in de Metropoolregio Amsterdam op de kaart zetten en versnellen. Hoe? Door te vieren en te verbinden wat er is. Plus met elkaar verkennen hoe een duurzame toekomst is te versnellen. Aldus luidt de hoofdconclusie van een rapport dat Cyril van Sterkenburg en Anne Mieke Eggenkamp voor de Metropoolregio Amsterdam hebben opgesteld. Beiden zijn hoopvol gestemd over de mogelijkheden, mits de MRA-bestuurders bereid zijn het voortouw te blijven nemen.

Wellicht niet direct zichtbaar voor iedereen, maar circulair textiel heeft binnen de MRA inmiddels vaste grond onder de voeten gekregen. Mensen van allerlei pluimage spannen zich bovendien in om een flinke sprong voorwaarts te maken. “Dat varieert van het verbeteren van de inzamelmogelijkheden tot het maken van mooie eindproducten en alles wat hier tussenin zit”, vertelt Cyril enthousiast. Anne Mieke vult aan: “Wat daarbij alleen niet helpt, is dat vrijwel alle circulaire spelers vanaf een eigen eilandje opereren. Dat belemmert het maken van massa.” Die eilandjes zijn volgens haar onder meer ontstaan doordat mensen op verschillende manieren hiermee bezig zijn. De ene partij richt zich op kleding, de andere op hotellinnen en de volgende auto-bekleding. Daar komt bij dat er binnen de branche nog veel onbekendheid bestaat over de mogelijkheden op dit gebied. Wat evenmin helpt is het grote aantal soorten textiel, variërend van katoen, polyester en wol tot linnen.  “Voor ons onderzoek hebben we met minstens 200 betrokkenen gesproken, waaronder 10 diepte interviews. Vrijwel iedereen bracht andere invalshoeken naar voren. Heel begrijpelijk overigens gezien alle diversiteit en complexiteit.”

Anne Mieke Eggenkamp: “Een platform vormt de springplank naar een levendige community”

Vieren, verbinden en versnellen
Al die verschillende initiatieven vormen bij elkaar opgeteld een rijke voedingsbodem om op korte termijn een sprong voorwaarts te maken. “Daaraan vooraf moeten we dan wel weten wie inmiddels een stukje van de puzzel aanpakt of heeft opgelost”, brengt Anne Mieke naar voren. “Vervolgens gaat het erom hen te verbinden.” Dit laatste vergt gerichte aandacht. “Denk aan het aan elkaar koppelen van mensen die in de denim zitten met gelijkgestemden die zich op een heel ander product richten. Of inzamelmensen met modeontwerpers. Op alle vlakken zijn  dergelijke verbindingen nodig. En dat is dan pas de eerste stap. Vervolgens gaat het erom die gezamenlijke kracht in te zetten om te versnellen. Positief is wel dat minstens tien ondernemers in de MRA koploper willen zijn. Ook willen een handvol ondernemers hun inzet op het gebied van recycling verhogen.” Wat met het oog op de toekomst zeker ook aandacht behoeft is het onderwijs. “Hierin dienen alle partijen echt gezamenlijk in te investeren.”

Platform
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat, om daadwerkelijk te verbinden en te versnellen, er behoefte is aan een platform dwars door de keten heen. Cyril: “Van daaruit kan men echt met kracht de handen inéén slaan. Bovendien is zo’n platform ideaal om successen samen te vieren, waardoor er als vanzelf nog meer verbinding ontstaat.”

Beiden zien een duidelijke rol voor de MRA weggelegd om, samen met de Amsterdam Economic Board, een dergelijk platform van de grond te krijgen. Anders kan er een patstelling ontstaat. “Uit ons onderzoek blijkt dat iedereen zich bewust is van de urgentie”, geeft Anne Mieke aan. “Het gevaar is echter dat men vervolgens een afwachtende houding aanneemt. Zo’n platform draagt eraan bij dat alle betrokkenen dezelfde taal gaan spreken. Het helpt enorm als de MRA hierin de vooroploper wil zijn, ook in financieel opzicht.”

Een dergelijk commitment kan volgens Cyril een heel positief effect hebben op de lange termijn. “Te meer daar de grote bedrijven een afwachtende houding aannemen. Ze worstelen enorm met dit vraagstuk en kijken allemaal naar de kleinere innovatieve bedrijven. Op zich begrijpelijk, want daar zal de versnelling en de innovatie vandaan moeten komen.”

Cyril van Sterkenburg: “Vrijwel alle circulaire spelers opereren vanaf een eigen eilandje”

Investeren in bewustwording
Het hierbij actief betrekken van de onderwijswereld verdient eveneens aandacht, vult Anne Mieke aan. “Educatie speelt een belangrijke rol in het verwezenlijken van de circulaire ambities op het gebied van textiel. Zorg er dus voor dat  ook onderwijsinstellingen snel aanhaken” Het beter zichtbaar maken van de producten vormt een ander aandachtspunt. Cyril: “Denk aan het ontwikkelen van een inspirerend verhaal en  herkenbare sticker voor op de producten. In het kader van ons onderzoek hebben we om die reden al een opzet voor een merk gemaakt. Het mooiste zou het ontwikkelen van een website waar alles  samenkomt. Dat is in feite de springplank naar een levendige community van mensen die in eenzelfde  taal hierover met elkaar communiceren. Een volgende stap zou dan zijn om hier ook andere koploperregio’s bij te betrekken.”

Aanvullend dringt Cyril aan op het ontwikkelen van een grote bewustwordingscampagne. “Als mensen kennis krijgen van het verhaal erachter zal men veel eerdere geneigd zijn om circulaire kledingstukken aan te schaffen.” Op hun beurt worden bedrijven hierdoor wakker geschud. “Zo van ‘wacht eens even, als ik hier niet in mee ga, dan loop ik interessante omzet mis’.”

Vervolgstappen MRA
Hoe nu verder? “Ons rapport biedt een aantal duidelijke aanknopingspunten”, aldus Cyril. “We hebben het net al aangegeven dat de prioriteit voor de MRA ligt in het optuigen van een platform met daaraan gekoppeld een website, ook als vindplaats voor alle informatie die tot nu toe over dit onderwerp is verzameld. Te meer daar er nu zoveel gebeurt, maar door de versnippering niet goed zichtbaar is hoeveel impact er al is gemaakt. Daaraan gekoppeld  kun  je vervolgens laten zien waaraan getrokken moet worden om tot een versnelling te komen, want er moet echt nog heel veel gebeuren..”

 

 

Anne Mieke Eggenkamp: “Een platform vormt de springplank naar een levendige community”