Om de kwaliteit van gft en textiel te verbeteren, moeten deze deelstromen beter worden ingezameld in Nederland. Een aanvalsplan, opgezet door Rijkswaterstaat in samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en de NVRD, moet dit gaan bewerkstelligen.

De projecten in het aanvalsplan beslaan verschillende delen van de keten, van burgers en inzamelaars tot verwerkers die moeten zorgen voor een toename van de hoeveelheid gescheiden ingezameld gft. Nu bestaat nog circa 30 procent van het restafval uit gft, voornamelijk voedselresten en keukenafval. Best practices laten zien dat er nog veel potentie is voor de gescheiden inzameling in met name laagbouw. Daarnaast moet het aanvalsplan zorgen voor een betere kwaliteit gescheiden ingezameld gft. Nu zitten er nog te vaak bodemvreemde materialen als kunststoffen en glas in het gft. Dit leidt in verschillende gevallen tot afkeur, uitval, compost van lagere kwaliteit en kosten voor verwerkers en gemeenten.

Maatregelenlijst
In het aanvalsplan is een uitgebreide lijst opgenomen van maatregelen die de gescheiden inzameling van gft en de kwaliteit van ingezameld gft moeten verbeteren. Vanuit het programma Vang-HHA krijgen gemeenten bijvoorbeeld maatwerkadvies over hun gft-aanpak, worden ze gemotiveerd aanbestedingen en contracten zo op te zetten dat deze een positieve invloed hebben op de kwaliteit van het gft en kunnen ze bijvoorbeeld hulp krijgen bij de communicatie naar burgers om tot beter scheidgedrag te komen. Verder moet er onder andere een masterclass en een kennisdocument met best practices komen om meer gft in te zamelen.

Monitoring
Verder zullen afvalverwerkers periodiek sorteeranalyses gaan uitvoeren om meer zich op de samenstelling en vervuiling van gft te krijgen. In het verleden gebeurde dit al, maar de laatste jaren is dit niet meer gebeurd. In 2018 is echter een nieuw monitoringstraject opgestart en in het derde kwartaal van 2019 worden de eerste resultaten van een jaar lang monitoren verwacht. Afgelopen voorjaar is in opdracht van de VA al een onderzoek gedaan naar kunststoffen in gft. Hiermee is informatie verzameld over welke kunststoffen verwarring opleveren bij burgers en onterecht bij het gft worden gegooid.

Textiel
Het aanvalsplan moet tevens zorgen voor een toename van de hoeveelheid gescheiden ingezameld textiel. Circa 5,8 procent van het huishoudelijk restafval bestaat uit textiel en dit percentage neemt toe door toename van de hoeveelheid textiel dat wordt verbruikt en niet gescheiden wordt aangeboden. Daarnaast weten inwoners niet altijd goed wat wel en niet gescheiden mag worden aangeboden. Ook moet het plan de kwaliteit van het gescheiden ingezamelde textiel verbeteren. De focus ligt hier op vocht en vervuiling van ingezameld textiel met andere afvalstromen. Tot slot is de ambitie om de textielketen circulair te maken en daarvoor zijn onder andere nieuwe businessmodellen nodig voor het inzamelen, sorteren en recyclen van textiel. De hele keten moet daarvoor beter gaan samenwerken.

Bron: Afval Online, 28-08-2019