Datum:
27 jul 2022
Tijd:
13:00 - 17:00
Locatie:

Biobased Campus: De grote verbouwing van Nederland

De opgaven zijn groot en de ruimte is schaars. Het is duidelijk dat niet alles overal kan. Tot 2030 moeten 8 miljoen huizen worden na-geïsoleerd en per jaar 100.000 nieuwe woningen gebouwd. We streven naar een klimaatneutrale, fossielvrije en circulaire inrichting met schone energievoorziening en groene industrie. Hoe kunnen we een leefbaar land ruimtelijke inpassen voor NU en in de TOEKOMST en wat is daarvoor nodig?Op 7 juli verkennen we de ruimtelijke consequenties van circulair, conceptueel en biobased bouwen. We vragen ons af wat deze manier van bouwen voor onze toekomstige leefomgeving kan betekenen. Waar komen de opgaven bij elkaar? Waar liggen de (ruimtelijke) uitdagingen en kansen?

In de brief van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer wordt regie in het ruimtelijk domein op het nationaal niveau aangekondigd. Daarin wordt gesteld dat water en bodem leidend zijn. Wat zijn noodzakelijke keuzes die we moeten maken ten opzichte van wateroverlast, verdroging en terugdringen van de biodiversiteit? Zijn er mogelijke consequenties voor het realiseren van de woningbouwopgaven? Kan biobased (ver)bouwen daarin wat betekenen? Waar moeten we bij de stapeling van opgaven op letten, ook regionaal? En hoe kan zo de complexe puzzel van opgaven tot circulaire en biobased oplossingen leiden? Dat zijn vragen en onderwerpen die we in deze Biobased Campus met elkaar bespreken en verdiepen.

Lees verder >