De maatregelen die Amsterdam de komende jaren neemt om de CO2-uitstoot te verminderen, leveren naar verwachting een CO2-reductie van 48% op in 2030. Daarmee voldoet de hoofdstad bijna aan de afspraken van het landelijk Klimaatakkoord (49% reductie in 2030). Met extra maatregelen ligt ook het ambitieuzere Amsterdamse doel van 55% CO2-reductie binnen bereik.

Dat blijkt uit de doorrekening van het pakket aan maatregelen uit de ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal’, die door het college van B en W is vastgesteld. In de Routekaart staan doelstellingen en maatregelen voor alle relevante sectoren: de gebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit en industrie & haven.

Doorrekening
Om inzicht te krijgen in de effecten van de voorgenomen acties en maatregelen om de CO2- uitstoot te verminderen, is een doorrekening uitgevoerd. Uit deze doorrekening blijkt dat de uitstoot in 2030 naar verwachting 48% lager uitkomt dan in 1990. Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Doordat Amsterdam hard groeit, is het voor ons extra lastig om minder CO2 uit te stoten. Toch zijn we erin geslaagd om de uitstoot te beperken. Met de hulp van bedrijven en Amsterdammers ligt 55% CO2-reductie in 2030 binnen bereik, maar tegelijkertijd moet er wel een hoop gebeuren. We vragen het Rijk om haast te maken met eenvoudige en effectieve subsidieregelingen en wetgeving.”

Maatregelen
In de Routekaart staan doelstellingen en maatregelen voor alle relevante partijen. Bijvoorbeeld: :

  • De gemeente ondersteunt Amsterdammers met de collectieve inkoop van duurzame energie en lanceert dit jaar een app met een stappenplan voor mensen die willen starten met zonne-energie;
  • Nog dit jaar worden 29 GVB-bussen uitstootvrij;
  • Eind 2020 komt er een milieuzone voor de meest vervuilende diesel personenauto’s bij;
  • In 2024 is voor 55.000 woningen en gebouwen het besluit genomen ze aardgasvrij te maken, en in 2030 zijn 260.000 woningen en gebouwen aardgasvrij;
  • In 2025 zijn alle vergunningen voor nieuwe windturbines verleend;
  • In 2030 wordt de helft van alle geschikte daken benut voor het opwekken van zonne-energie;
  • Vattenfall gaat de Hemwegcentrale tot 2050 stap voor stap transformeren naar een fossielvrije energiehub.

De gemeentelijke organisatie draagt  ook bij. Alle 200 scooters in het wagenpark zijn elektrisch en dit jaar nog komen daar ook alle 435 auto’s en bestelbusjes bij. Het vervangen van de 150.000 armaturen in de stad door LED-lampen is in volle gang en in 2030 zijn een gemeentelijk zwembad, een sporthal en 11 gemeentelijke kantoren aardgasvrij gemaakt.

Samen met de stad
Amsterdam wil dat de overgang van fossiele naar duurzame energie op een rechtvaardige manier plaatsvindt. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor huishoudens met lage en middeninkomens niet stijgen als gevolg van de energietransitie. Daarnaast wil de gemeente iedereen ondersteunen die zelf aan de slag wil met verduurzamen, bijvoorbeeld met collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, adviezen aan VvE’s en subsidies voor duurzame initiatieven. Ook kunnen bewoners voor informatie en advies terecht bij het online platform Nieuw Amsterdams Klimaat.

De complete Routekaart kunt u hier downloaden.