Het College van B&W heeft ingestemd met de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het Innovatie- en uitvoeringsprogramma Amsterdam Circulair 2020-2021. Gelijktijdig heeft het College kennisgenomen van het rapport Monitor Amsterdam Circulair en van de Stadsdonut voor Amsterdam. Stuk voor stuk unieke producten die richting geven aan het verwezenlijken van de circulaire ambities van Nederlands grootste gemeente.

Amsterdam wil in 2050 een circulaire stad zijn, met als tussendoel 50% minder grondstoffen gebruiken in 2030. Door volop in te zetten op hergebruik, zorgt dit ook voor meer lokale werkgelegenheid in de reparatie en verwerkingssector. Daarnaast zorgt deze verandering in consumptie en productie voor een verbetering van arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden.

Toelichting per product 

Strategie Amsterdam Circulair 2020 – 2025
De strategie beschrijft de visie op de stad: een bloeiende, zichzelf vernieuwende, inclusieve stad voor iedereen binnen de planetaire grenzen. Voor de drie geselecteerde waardeketens – Voedsel & organische reststromen, Consumptiegoederen, en Gebouwde omgeving – zijn in totaal negen ambities opgenomen en bijbehorende actierichtingen. Deze zijn noodzakelijk om de doelen voor 2030 en 2050 te halen.

Innovatie- en uitvoeringsprogramma 2020 – 2021
Waar de strategie de ambities en actierichtingen vastlegt voor de langere termijn, zijn in het innovatie- en uitvoeringsprogramma ruim 200 concrete initiatieven en projecten opgenomen die in de komende twee jaar worden uitgevoerd. Het betreft een selectie van (nieuwe) projecten, maatregelen, samenwerkingsverbanden, onderzoeken en te ontwikkelen instrumenten. Amsterdam kiest nadrukkelijk voor de samenwerking met partijen in de stad. In het programma zijn niet alleen projecten en plannen opgenomen van de gemeente, maar ook van organisaties en burgerinitiatieven.

Monitor Amsterdam Circulair
Met de monitor kan de ontwikkeling van de circulaire economie in Amsterdam volgen. De monitor zal continu van actuele data worden voorzien en biedt inzicht in ontwikkeling van de impact van de Amsterdamse economie op het milieu en sociale waarden. In de huidige versie van de monitor geven we een eerste beeld van de hoeveelheden (en soorten) materialen die Amsterdam consumeert en de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd binnen de drie geselecteerde waardeketens.

Voor het eerst is ook berekend dat 63% van de totale CO2-emissie waar Amsterdam voor verantwoordelijk is, veroorzaakt wordt door de spullen die in de stad worden gebruikt. De productie van deze spullen gebeurt ergens anders in de wereld.

Daarnaast kent materiaalgebruik ook een sociale component. Op basis van openbare data is een eerste verkenning uitgevoerd naar sociale indicatoren in relatie tot de circulaire economie. In de komen de jaren zal de gemeente – in samenwerking met partners – zich verder verdiepen in deze sociale indicatoren.

Stadsdonut voor Amsterdam
Amsterdam werkt nauw samen met de Britse econoom Kate Raworth. De door haar ontwikkelde Donuteconomie is een model dat fysieke, economische en sociale principes met elkaar verbindt. Op verzoek van de gemeente heeft Kate Raworth met haar team dit model gebruikt om de huidige status van economische, sociale en ecologische thema’s binnen de stad in kaart te brengen. Hieruit is ‘s werelds eerste Stadsdonut ontstaan, die nu en in de toekomst zal fungeren als toetsend raamwerk om structureel de voortgang naar een circulaire te meten en het beleid waar nodig aan te passen.

Verder lezen
Op www.amsterdam.nl/circulair staan de strategie en de bijbehorende producten. Het gaat om de volgende documenten:

  • Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025;
  • Innovatie- en uitvoeringsprogramma Amsterdam Circulair 2020-2021;
  • Monitor Amsterdam Circulair;
  • De Stadsdonut voor Amsterdam;
  • De publieksversie van de Strategie, met daarin de essentie van alle producten.