De MRA wil een duurzame, internationaal concurrerende metropoolregio zijn die minder afhankelijk is van externe hulpbronnen en grondstoffen. Hiervoor moeten inzameling en verwerking van afval goed op elkaar worden afgestemd.

Door inzameling en verwerking van afval goed op elkaar af te stemmen, is het mogelijk om zowel meer circulariteit te realiseren, als de logistieke belasting te verlagen. De werkgelegenheid moet daarbij gelijk blijven of toenemen.

Gemeentelijke regierol biedt kansen

Door onderzoek te doen naar de regionale afvalinzameling en -verwerking kunnen voorstellen gedaan worden om vanuit de gemeentelijke regierol inzameling en verwerking beter af te stemmen.

Door huishoudelijk en bedrijfsafval te combineren kan het aantal inzamelvoertuigen worden verminderd. Dit biedt een kans om de logistieke belasting te verlagen.

Huidige wet- en regelgeving volstaat niet

De Wet Milieubeheer maakt onderscheid naar herkomst van afval en grondstoffen. Huishoudelijk afval is een zorgplicht voor gemeenten, bedrijfsafval is dat niet. Beide soorten afval hebben een eigen wet- en regelgeving, doelstellingen, financieringsstructuur, inzamelstructuur en verantwoordelijkheidsverdeling. Gemeenten ervaren dit onderscheid in toenemende mate als knellend. Naast de Wet Milieubeheer werken ook de Wet Markt en Overheid en de Vennootschapsbelasting remmend op de ontwikkeling van gezamenlijke inzameling van huishoudelijk- en bedrijfsafval. Gemeenten willen bovendien naast de zorgplicht voor huishoudelijk afval ook hun maatschappelijke plicht voor alle afvalstromen in hun gemeente op zich nemen.

Gemeenten stellen gezamenlijke notitie op

Tijdens een verkennende bijeenkomst is met Rijkswaterstaat, Ministerie van I&M en de gemeenten Amsterdam, Almere, Haarlem en Regio Gooi en Vechtstreek het onderwerp bedrijfsafval besproken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is afgesproken dat de gemeenten een gezamenlijke notitie opstellen met :

  • knelpunten in de Wet Milieubeheer
  • motivatie waarom de huidige wet- en regelgeving niet volstaat
  • wat er gebeuren moet om deze knelpunten op te lossen
  • welke proeftuinen zij willen inrichten om de wet- en regelgeving op te rekken.

De MRA stelt de volgende proeftuinen voor:

  • verplichte afvalscheiding door bedrijven in specifieke gebieden
  • samenwerking met afvalscheiders voor één inzamelaar
  • bedrijven laten samenwerken door regie te nemen
  • eigen inzamelvoorzieningen beschikbaar stellen.
  • De MRA heeft een Positionpaper Bedrijfsafval MRA opgesteld.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Marten Boels.

Actueel

Port of Amsterdam ontwikkelt zich tot plastic hub >

Digitaal loket voor belemmeringen in wet- en regelgeving die circulaire economie in de weg staan >