De overheden binnen de MRA buigen zich over de vraag hoe zij de biomassa in de regio het beste in kunnen zetten. Bij dit vraagstuk is goede afstemming met alle betrokken partijen onontbeerlijk.

De bestuurders in de MRA hebben aan de werkgroep Biomassa gevraagd om met een advies te komen over de inzet van biomassa in de metropoolregio Amsterdam. Bij de afweging voor de inzet van biomassa worden niet alleen de circulaire ambities van de MRA betrokken, maar ook de besluitvorming ten aanzien van de Regionale Energie Strategieën, de energietransitie en het Klimaatakkoord meegenomen. Binnen elk van deze processen speelt biomassa ook een rol.

Brede samenwerking

De werkgroep Biomassa is zowel gericht op stedelijke reststromen die vrijkomen bij onderhoud en beheer van overheden (zoals tak- en tophout) als op gft-afval dat via huishoudelijk afval wordt ingezameld en andere biomassa-stromen in de regio. Primair gaat het om mogelijkheden om deze reststromen hoogwaardig te verwerken. Ambtenaren die daarop actief zijn, gebruiken de werkgroep voor kennisdeling en uitwisseling van ervaringen. Daarnaast wordt in diverse projecten samengewerkt, zoals rondom het lokaal verwerken van groente, fruit en etensresten tot energie en warmte in nieuw te bouwen hoogbouw. Ook wordt er met meerdere gemeenten gekeken of de inrichting van de openbare ruimte meer integraal en circulair kan worden aangepakt. De werkgroep werkt nauw samen met gemeenten, provincies, Amsterdam Economic Board en het bedrijfsleven.

In het najaar wordt ook gestreefd naar het bij elkaar brengen van directeuren openbare ruimte, om te bespreken hoe circulariteit in de openbare ruimte een grotere rol kan spelen.

Meer inzicht biomassastromen

Vanuit de werkgroep is opdracht gegeven tot onderzoek naar volumes van de grootste reststromen van biomassa in de MRA. Hierbij wordt het bedrijfsleven betrokken, met de bedoeling om te komen tot nieuwe rendabele businessvoorbeelden in de regio. Bekijk hier de PDF.

Advies over inzet biomassa

De MRA wil toewerken naar een MRA biomassa-verklaring. In een dergelijke verklaring komt de ambitie van de MRA-partners te staan ten aanzien van de inzet van biomassa in de regio. Zetten we biomassa in voor energie, hoe stimuleren we cascadering, en welke visie hebben we op de import van biomassa, onder welke voorwaarden? Bij de afweging voor de inzet van biomassa worden niet alleen de circulaire ambities van de MRA betrokken, maar ook de besluitvorming ten aanzien van de Regionale Energie Strategieën, de energietransitie en het Klimaatakkoord & Industrietafel meegenomen.

Overcapaciteit voorkomen

Daarnaast is er een subgroep Ronde Tafel Vergisting ingericht, waar diverse partijen in de regio met een (plan voor) vergistings- of composteringsinstallatie bij elkaar komen. Door elkaar te informeren over initiatieven wordt kennis gedeeld en kan overcapaciteit worden voorkomen. De deelnemers aan de ronde tafel treden ook op als begeleidingsgroep voor het onderzoek.

Regionale samenwerking hout

Voor veel overheden is hout en houtachtige biomassa een interessante grondstoffenstroom met goede verwerkingsmogelijkheden. De werkgroep Biomassa verkent samenwerking op deze stromen en inventariseert welke projecten er lopen in de regio.