In de Metropoolregio Amsterdam wordt het grootste deel van het plastic nog verbrand of laagwaardig gerecycled. Wereldwijd neemt de hoeveelheid geproduceerd plastic exponentieel toe. Een trendbreuk is noodzakelijk om het plasticprobleem onder controle te krijgen. De MRA-overheden zetten in op het aanpassen van het productieproces en het gebruik van plastics om deze trendbreuk te bereiken.

13% van het totale plasticaanbod in de MRA wordt gescheiden ingezameld als plastic. Van dit ingezamelde plastic is slechts twee derde te recyclen. Het plasticaanbod moet omlaag en het ontwerp aangepast om de recyclebaarheid te vergroten en het probleem kleiner te maken. De projectgroep Circulaire Economie heeft daarom de MRA-werkgroep Plastics ingesteld. Opdracht voor de werkgroep is het ontwikkelen van strategieën in het productieproces en het gebruik van plastics.

Onderzoek zorgt voor meer inzicht

Plastic (of kunststof) is een verzamelnaam voor vele soorten plastic. De werkgroep Plastics richt zich op het inzichtelijk maken van de samenstelling, soort en herkomst van het huidige plasticaanbod (zowel huishoudelijk als bedrijfsmatig). Eerder is de omvang inzichtelijk gemaakt door middel van onderzoek. (Dit is de link naar het onderzoek zoals die in de oude tekst voor plastic al staat opgenomen. Deze dus overnemen.) Naar aanleiding van dit onderzoek zijn verkennende gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders in de regio om goede toekomststrategieën te ontwikkelen, vastgelegd in een korte notitie met ontwikkelingsperspectief (hier de link naar het document 101110 Notitie Kunstofketen, zoals bijgevoegd). De aanpak voor plastics is gebaseerd op deze twee onderzoeken.

Wat is de ambitie en waarom is dit belangrijk?

De ambitie is om 25% hoogwaardiger gebruik en verwerking van plastic kunststoffen in 2025 in de MRA ten opzichte van 2020 te realiseren. De inzet op de acties om deze doelstelling te bereiken is om drie redenen belangrijk:

 1. Plastics in de natuur voorkomen door deze te voorkomen en als plastic gebruikt wordt dit goed te recyclen. Zo wordt de plastic soep in de oceanen verminderd en belanden minder microplastics in de natuur.
 2. Investeren in een korte tot middellange termijn oplossing door de recyclingindustrie in de MRA te stimuleren moeilijk recyclebaar plastic toe te passen in nieuwe producten. En op die manier te werken aan duurzaam economisch herstel.
 3. Het goede voorbeeld voor plasticgebruik als MRA-overheden te geven en zo consumenten en bewoners te informeren over verminderen van plasticgebruik.

Wat staat er verder in het MRA-programma en Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie?

In het MRA-programma Circulaire Economie zijn de volgende programmadoelen voor 2020-2025 gesteld:

 • Ten minste 25% van het volume van de materiaalstromen plastic, textiel, luiers en biogrondstoffen wordt in 2025 hoogwaardiger verwerkt op de 10R-ladder
 • MRA-gemeenten komen tot gezamenlijke afstemming over nieuwe contracten op plastic, textiel, luiers en bio grondstoffen, na het beëindigen van huidige contracten met afvalverwerkers
 • Waar wet- en regelgeving belemmerend werkt of voor de transitie naar een circulaire economie versterkt kan worden, wordt deze door lobby opgelost.

In de uitvoeringsagenda 2021-2022 zijn de volgende acties opgenomen:

 • Trendbreuk in gebruik van plastic materialen door MRA-overheden: geen single use plastics meer bij overheden in de MRA;
 • Samenwerking tussen bedrijven en onderwijs op gebied van product-verpakkingscombinaties: welke verpakking past het beste bij een product?
 • Uitstel einde-levensfase door toepassing van plastics in producten voor de openbare ruimte;
 • Geen plastic-evenementen meer in de MRA.
 • Aansluiten overheden op de business case moeilijk recyclebaar plastic (Plasticfabriek) door afname producten;
 • Ontwikkeling visie circulair plastic voor de MRA, waarbij er ingezet wordt om ketenvorming tussen productie-gebruik-inzameling-verwerking tot stand te brengen;
 • Implementatie Single Use Plastics-richtlijn (EU) in de MRA bij enkele pilot-gemeenten.
 • Rondetafel gesprek met plasticverwerkende industrie in de MRA om gezamenlijke thema’s te verkennen en te zien waar MRA-overheden kunnen ondersteunen
 • Webinar met plexiglas producenten (in samenwerking met Amsterdam Economic Board)

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Marten Boels.