Het circulair gebruik van textiel is zeer laag. Overheden in de MRA zien kansen en mogelijkheden en ondernemen daarom gezamenlijk actie om de textielketen een krachtige impuls te geven om duurzamer te worden.

Een groot deel van het afgedankte textiel belandt nu nog in het huishoudelijke afval. Op dit moment wordt maar 7% van het textiel circulair verwerkt, zo’n 60% wordt verbrand en van de rest is onbekend hoe dit wordt verwerkt. Textiel is daarom een van de grondstofstromen waarvan de MRA onderzoekt of er meer mogelijkheden voor samenwerking op inzameling en/of verwerking zijn. Daarom heeft de projectgroep Circulaire Economie de werkgroep Textiel ingesteld en opdracht gegeven voor nader onderzoek en gevraagd te komen met concrete verbetervoorstellen

Werkgroep Textiel werkt aan inhaalslag

De werkgroep Textiel richt zich op meer transparantie in de wijze waarop textiel verwerkt wordt en waar textiel na inzameling verwerkt wordt. Daarnaast onderzoekt de werkgroep welke aanvullende mogelijkheden er zijn voor materiaalhergebruik. Om te komen tot meer upcycling, wordt de huidige manier van inzamelen geïnventariseerd en tegen het licht gehouden van de (verbeter)mogelijkheden. Ook moet duidelijk worden hoe de verwerking van textiel plaatsvindt en wat de kansen voor sortering zijn.
De groep buigt zich over manieren waarop de lokale kringloop van textiel gestimuleerd kan worden. Zij verkent tevens de mogelijkheden van circulaire inkoop (gezamenlijk aanbesteden, inbesteden bij kringloop). Daarnaast bekijkt de werkgroep hoe overheden meer grip op de textielketen kunnen krijgen.

Binnen de werkgroep Textiel werken overheden, afvalverwerkende bedrijven en de Amsterdam Economic Board samen aan verbetervoorstellen voor de textielketen. Hierbij zoeken ze naar samenhang tussen wat lokaal/regionaal gebeurt en wat op MRA-niveau moet gebeuren. De werkgroep bundelt de kennis en expertise op het gebied van inzameling en verwerking van textiel. En ze zorgt voor verbinding van bestaande initiatieven op het gebied van benutting van textiel als grondstof.

Gezamenlijke intentieverklaring verduurzaming keten
Door gezamenlijk op te treden kunnen MRA-gemeenten een duidelijk signaal afgeven aan de textielbranche zodat deze branche gestimuleerd wordt om in beweging te komen. De werkgroep Textiel werkt daarom op dit moment aan een intentieverklaring die dit najaar gereed zal zijn. De intentieverklaring richt zich op verduurzaming, transparantie, circulaire inkoop en oprichting van een fonds om de transitie op textiel te kunnen versnellen.

De kracht van kringloop

Kringloopbedrijven zamelen textiel in dat burgers naar de lokale kringloopwinkels brengen. Het textiel bij de kringloopbedrijven is vaak herdraagbaar en van betere kwaliteit dan het textiel in de verzamelcontainers. De MRA wil de lokale textielketen stimuleren en onderzoekt hoe dit kanaal daarbij beter kan worden benut.

Meer inzicht nodig

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, is inzicht nodig in de wijze waarop textiel ingezameld en verwerkt wordt en welke mogelijkheden er zijn voor product- en materiaalhergebruik. De Projectgroep Circulaire Economie heeft opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek zal de werkgroep Textiel ondersteunen met feiten en cijfers over de inzamelings-en verwerkingsstructuren van deze grondstof.

Onderzoek materiaalhergebruik

Binnen de MRA wordt slechts een klein deel van het ingezamelde textiel als materiaal hergebruikt. Het gaat daarbij vooral om hergebruik als poetslappen en isolatiematerialen. De mogelijkheid om textiel als vezel voor nieuwe textielstromen te laten fungeren, moet beter worden onderzocht en in kaart worden gebracht. De MRA zet zich in voor hogere verwaarding van onderstromen in de textielketen en onderzoekt mogelijkheden voor rendabele business cases.

Verminderen milieudruk textiel

Ten slotte werkt de MRA ook samen met partijen in de textielproducerende industrie om de milieudruk van de productie van textiel te verminderen. Dit doet zij binnen het in oprichting zijnde Dutch Circular Textile Valley.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Marten Boels.