Een groot deel van de grondstofstromen in de MRA is gerelateerd aan bouwen en slopen. Overheden binnen de MRA willen deze stromen beter benutten en circulair maken. Daarnaast wordt gekeken hoe de nieuwbouw circulair kan worden gemaakt. Samenwerking is hiervoor essentieel.

Om een circulaire economie te realiseren, moeten ook de bouw- en sloopactiviteiten in de regio circulair worden gemaakt. In opdracht van MRA-bestuurders bekijkt de werkgroep Circulair bouwen en slopen hoe grote bouw- en sloopreststromen hoogwaardiger kunnen worden hergebruikt. De focus voor nu is vastgoed en utiliteitsbouw.

Werkgroep bundelt kennis en krachten

Binnen de MRA-werkgroep Circulair bouwen en slopen werken ambtenaren uit alle MRA-gemeenten en provincies samen aan het circulair maken van hun bouwgerelateerde activiteiten en het hoogwaardiger benutten van bouw- en sloopafval. Om zoveel mogelijk krachten en kennis te bundelen, werkt het MRA-programma intensief samen met het Bouwprogramma van C-creators en met Cirkelstad, om circulaire kennis te delen en circulaire criteria te ontwikkelen. Ook sluit de werkgroep aan bij nationale processen, zoals bij het Platform CB ‘23, en de uitvoeringsagenda van de nationale transitieagenda Bouw.

Circulair bouwen de standaard

Met het MRA-programma Versnelling Woningbouw gaat de werkgroep samen werken aan een programma rondom het implementeren van circulaire criteria bij de nieuwbouwopgave. Als bij het bouwen al rekening wordt gehouden met toekomstig hergebruik, is het gemakkelijker de grondstofstromen bij sloop beter te benutten. De MRA-overheden willen bouwen op termijn 100% circulair maken.

Materialenpaspoort

Vanuit de werkgroep Circulair Bouwen en Slopen is het initiatief genomen voor een MRA-pilot met een materialenpaspoort. Deze pilot is inmiddels van start gegaan.

Advies richting 100% circulair aanbesteden van bouw

De werkgroep Circulair Bouwen gaat inventariseren welke bouwinstrumenten, zoals MPG, op een goede manier invulling geven aan circulairiteit. Vervolgens wordt gekeken of in bouwgerelateerde uitvragen van de MRA-overheden circulariteit – al dan niet via die instrumenten – kan worden uitgevraagd.

Onderzoek Bouw- en sloopmaterialen en businessvoorbeelden

In opdracht van de MRA is onderzoek gedaan naar kansrijke businessvoorbeelden voor bouw en sloop in de regio. De eerste resultaten zijn gepubliceerd in een publieke online database.  die iedereen kan gebruiken. Ook zijn voor vijf bouwstromen factsheets opgesteld. Doel is om met een aantal gecommitteerde bedrijven verder te werken aan circulaire businessvoorbeelden.