Om een circulaire economie te realiseren, moet er ook worden samengewerkt op het gebied van inkoop. Een intentieverklaring geeft helderheid over de gezamenlijke ambities.

33 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam hebben zich door ondertekening van de Intentieverklaring uitgesproken voor circulair inkopen en opdrachtgeverschap. Met de intentieverklaring zeggen de MRA-partners dat ze in 2022 minstens 10% van alle producten, goederen en diensten circulair inkopen. In 2025 moet dit zijn opgelopen tot 50%. Daarna wordt gekeken hoe de overheden zo snel mogelijk naar 100% circulair inkopen en opdrachtgeverschap kunnen komen.

MRA ontwikkelen naar volledig duurzame regio in 2030

De ondertekenaars willen dat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zich ontwikkelt naar een volledig duurzame regio. Daarom gaan zij monitoren of hun ambitie en het tempo haalbaar blijven in samenhang met marktontwikkelingen. De meetindicatoren moeten nog ontwikkeld worden. Dat gebeurt binnen de MRA in afstemming met de nationale inspanningen op dat terrein. Op basis van die indicatoren kunnen MRA-overheden uiteindelijk vaststellen of zij hun ambitie voldoende waarmaken. Zo nodig zullen zij hun plannen bijstellen. In 2025 nemen zij een besluit over het bereiken van het einddoel: volledig circulair inkopen. Ze bepalen dan of 2030 als eindjaar haalbaar is.

De MRA-werkgroep Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap werkt deze intentie uit in een Roadmap richting 100% circulair inkopen & opdrachtgeverschap Roadmap