Benut iedere vierkante meter maximaal

De concept-RES van de regio Noord-Holland Zuid is afgelopen week gepubliceerd. Een samenbundeling van kansen en mogelijkheden binnen een veelzijdige regio.

De regio Noord-Holland Zuid verdient met het tot stand brengen van de concept-RES een groot compliment. Waarom? Iedere vierkante meter kan zonder twijfel minstens drie keer worden gebruikt. Dat we in deze complexe grootstedelijke omgeving in staat zijn om mogelijkheden te vinden voor het opwekken van hernieuwbare energie en een eerste aanzet kunnen doen voor het vinden van warmte-oplossingen is een mooie prestatie. Temeer omdat de 29 gemeenten, de drie waterschappen en de provincie een balans hebben kunnen vinden waar we met z’n alle achter staan.

Dat het gelukt is om te komen tot een gezamenlijke concept-RES is mede te danken aan de vele inzichten die al beschikbaar waren voordat het proces van start ging. Veel van deze inzichten komen voort uit de gezamenlijke inspanningen die we doen binnen de Metropoolregio Amsterdam. Raakvlakken met de verstedelijkingsstrategie en de ontwikkelingen binnen het Noordzeekanaalgebied zijn vanzelfsprekend en maken het mogelijk om de ruimtelijke vraagstukken een plek te geven. Ook reeds bestaande netwerken rondom bijvoorbeeld het MRA warmte/koude programma en rondom moeilijke vraagstukken zoals biomassa hebben het mogelijk gemaakt om snel met elkaar van gedachten te wisselen en met de juiste personen de gesprekken te voeren.

Wat mij zelf het meest is opgevallen, is de onderlinge bereidheid om met elkaar de complexe vraagstukken die voor ons liggen op te pakken. Hoewel collegialiteit vanzelfsprekend zou moeten zijn, blijkt in de praktijk toch vaak dat verschillende belangen dit moeilijk maken. In het RES- proces heb ik maximale collegialiteit ervaren. Hierdoor hebben we in een hele korte tijd een mooie prestatie kunnen neerzetten; een concept-RES die een weloverwogen basis heeft, gevormd door de professionaliteit van iedereen die aan het proces deelnam.

Deze weloverwogen basis is het vertrekpunt voor het verdere proces. Want we zijn met de Regionale Energiestrategie nog maar net begonnen. Een eerste stapje is gezet in een proces dat de komende 30 jaar onze aandacht vraagt. Waarin we op momenten moeilijke keuzes zullen moeten maken, maar waarin we stap voor stap groeien naar een nieuwe robuuste energiehuishouding. De enige manier om dit te doen is door samen deze stapjes te zetten, met respect voor elkaars belangen en inzichten. Door naar elkaar te luisteren en met elkaar te discussiëren. En uiteindelijk iedere vierkante meter maximaal te benutten zodat wij zelf, maar ook de generaties na ons, maximaal kunnen blijven genieten van de prachtige regio waarin wij wonen, werken en recreëren.

Marco Berkhout
Programmamanager Regionale Energie Strategie (NHZ)