Edward Stigter is sinds kort als gedeputeerde Klimaat & Energie aanjager van de energietransitie in de provincie Noord-Holland. “Om meters te maken, is de MRA-structuur heel behulpzaam.”

De provincie Noord-Holland en de MRA-gemeentes zijn samen hard aan de slag met het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie voor het zuidelijke deel van de provincie. “Hiervoor brengen we in kaart wat de energiebehoefte is en waar we welke energie kunnen opwekken. In formele zin gebeurt dat niet in MRA-verband, maar dit betekent niet dat de metropoolregio hierin geen rol heeft.”

Samenhang
De MRA is in zijn ogen met name relevant om de verbinding te leggen tussen de energieopwekking en de andere thema’s die sterk in MRA-verband spelen, zoals mobiliteit, woningbouw en landschap. “Dat zijn stuk voor stuk onderwerpen waarbij duurzame energie een rol van betekenis gaat spelen.” Die samenhang ziet de gedeputeerde ook terug in het recent gepubliceerde Klimaatakkoord.

NH-gedeputeerde Edward Stigter: “Het is van groot belang dat we in MRA-verband gezamenlijk met de energietransitie aan de slag gaan”

“Dat heeft een heel breed karakter, variërend van waar we windmolens gaan plaatsen tot het opwekken van waterstof en hoe we omgaan met elektrisch vervoer. Ook het duurzaam gebruik is vervolgens relevant. Om daarbij meters te maken, is de MRA-structuur heel behulpzaam.”

Routekaart
Hetzelfde geldt voor de routekaart die Noord-Holland ontwikkelt om met andere stakeholders te komen tot een eerlijk, betaalbaar en haalbaar energieakkoord. “De routekaart die gemaakt wordt, heeft dezelfde brede insteek als het klimaatakkoord. Op basis van de ambitie die we in ons coalitieakkoord hebben neergelegd, gaan we kijken met welke partners we de kaart gaan ontwikkelen. We zullen in dit kader zeker met de MRA-partners gaan overleggen om te komen tot heldere en realiseerbare afspraken.”

Gezamenlijk aan de slag
Het is uiterst relevant om binnen de drukke metropoolregio op een juiste manier om te gaan met de vele ruimtelijke uitdagingen. Naast de energietransitie spelen er immers tal van andere ruimtelijke uitdagingen in het economisch hart van Nederland. Neem de plaatsing van windmolens en de aanleg van warmtenetten in relatie tot de woningbouw- en mobiliteitsopgaven. “Het is juist daarom van groot belang dat we in MRA-verband gezamenlijk met de vraagstukken rondom de energietransitie aan de slag gaan. Alleen dán kunnen we botsende belangen met andere ruimteclaims voorkomen. Vraag- en aanbod moeten goed op elkaar aansluiten. Belangrijk aandachtspunt in het debat hierover is ook de uitrol van de noodzakelijke infrastructuur om de opgewekte energie bij de gebruikers te brengen. Dat is eveneens een vraagstuk dat wij graag in MRA-verband willen agenderen.”

De Duurzaamheid Top
Op 18 oktober vindt De Duurzaamheid Top van de Metropoolregio Amsterdam plaats. “We gaan de komende tijd goed nadenken hoe we dit momentum kunnen benutten. Daar zal ik me persoonlijk voor inzetten.”

Over Edward Stigter
Edward Stigter was van 2017 tot 2019 directeur Beleid voor de Leefomgeving bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waar hij zich bezig hield met de programma’s Energietransitie en Invoering Omgevingswet. Van 2010 tot 2017 was hij bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu directeur van het programma Eenvoudig Beter. Eerder was hij werkzaam in diverse (management)functies op het gebied van energie, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hij begon zijn loopbaan bij de gemeente Alphen aan den Rijn.