Gemeente Amstelveen ontpopt zich meer en meer tot koploper circulariteit. “We hebben onder meer een trekkersrol bij het opstellen van de MRA-roadmap”, vertelt wethouder Floor Gordon enthousiast. Zelf timmert de gemeente inmiddels al flink aan de weg. “Nog dit jaar wordt onze inkoop zoveel mogelijk circulair aanbesteed.”

Concreet invulling geven aan de circulaire economie staat hoog op de agenda van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap vormt binnenkort hét spoorboekje voor de metropoolpartners om uitvoering aan de ambities te geven. “We hebben een actieve rol gehad bij het opstellen van de roadmap”, vertelt Gordon. “Het spreekt voor zich dat wij hetzelfde doen bij het daadwerkelijk op de rails zetten van de voornemens.”

Vaart maakt haar gemeente momenteel met de intentie van de MRA om in 2025 de helft van de inkoop circulair aan te besteden. Een onderzoeksbureau heeft onlangs in opdracht van gemeente de materialenstromen in Amstelveen in de belangrijkste economische sectoren in kaart gebracht. “Vervolgens hebben we gekeken waar we het snelst winst kunnen boeken op het gebied van hergebruik van de grondstoffen.”

Floor Gordon, wethouder Amstelveen: “Nog dit jaar gaan we onze inkoop zoveel mogelijk circulair aanbesteden”

Een aansprekend initiatief vindt Gordon het plan van ondernemers in een deel van Amstelveen om een gezamenlijke afvalinzameling te realiseren. “De verwachting is dat dit op jaarbasis niet alleen 30.000 kilo CO2 bespaart, maar ook resulteert in 30% minder vervoersbewegingen en betere afvalscheiding. Dat is winst voor het milieu en vergroot de veiligheid op straat.”

“Het circulair aanbesteden van zaken als dakbedekking, kunstgrasvelden en bedrijfskleding staan, net als de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, eveneens hoog op de gemeentelijke inkoopagenda”, vervolgt Gordon. “Aansprekend vind ik ook de campagne die we binnenkort samen met een aantal partners ontwikkelen om hoogwaardig hergebruik van ICT-apparatuur te stimuleren.”

Stip op de horizon
Zonder meer trots is Gordon op de dashboardmonitor die Amstelveen heeft ontwikkeld. “Daar hebben wij het afgelopen half jaar heel hard aan gewerkt. “Dit instrument vormt het fundament voor onze circulaire ambities. Het dashboard maakt straks in een oogopslag duidelijk waar we aan werken en hoe we hier richting aan kunnen geven. Dus het gaat over de visie, het ambitieniveau, de doelen en de indicatoren. Samen worden deze parameters visueel in een tabelvorm gepresenteerd. Dit instrument biedt onder meer inzicht in wat we moeten doen om echt winst te behalen. Het helpt ons enorm om aan de juiste knoppen te draaien. We hebben dit dashboard ook met de VNG afgestemd en zij gaven aan dat we een voorloper waren op dit gebied.”

In maart wordt het dashboard aan de gemeenteraad gepresenteerd. Een belangrijk moment, vindt Gordon. “Dit instrument maakt het mogelijk om het gesprek over allerlei losse projecten te verleggen naar een discussie over waar we als gemeente naar toe willen. Dat geeft veel meer richting.”

‘Met het in beeld brengen van behoeftes en overschotten
in MRA-verband valt veel winst te behalen’

Halen en brengen
Het feit dat haar gemeente binnen de metropoolregio tot de circulaire koplopers behoort, betekent niet dat de MRA-samenwerking minder zinvol wordt. “Op andere vlakken kunnen we weer van de andere partners leren. We staan immers nog steeds voor grote vraagstukken. Door er met elkaar over te praten en ervaringen uit te wisselen, kun je veel gemakkelijker komen tot oplossingen.” In dit kader ziet de wethouder onder meer kansen in het grensoverschrijdend aanpakken van grondstoffenstromen. “We weten nu waar binnen Amstelveen winst is te behalen. Maar tussen de MRA-gemeenten is er natuurlijk ook veel te bereiken. Ik wil er daarom voor pleiten dat we inzichtelijk maken wie wat heeft te bieden en wat de ander juist wil halen. Het zou ontzettend mooi zijn als we in MRA-verband de behoeftes en de overschotten in beeld krijgen.”

Hand in hand
De MRA-samenwerking is voor Gordon bovendien een flinke steun in de rug bij het verwezenlijken van de circulaire ambities van Amstelveen. “Je leert veel van elkaar. Bijvoorbeeld als het gaat om het bij elkaar brengen van partijen, het omgaan met belemmeringen en het doorrekenen van kansrijke opties.” Met name het laatste aspect verdient in haar ogen nadrukkelijk aandacht. “Een ondernemer zal immers pas instappen als er voor hem winst te behalen is. Daarom is het zo belangrijk dat meters maken op het gebied van duurzaamheid en economische winst hand in hand gaan.”