De recente Duurzaamheid Top in Almere vindt wethouder Axel Boomgaars van de gemeente Ouder-Amstel een mooi voorbeeld van hoe de MRA-samenwerking handen en voeten kan krijgen. “De grote gemeenten in de metropoolregio beschikken over meer capaciteit. Daardoor dreigen kleinere gemeenten bij een koersaanpassing op achterstand te komen. Tijdens de top is dit voorkomen doordat is uitgesproken dat grotere gemeenten ondersteuning gaat bieden aan de wat kleinere buren. Met deze afspraken komen we samen veel verder met minder onderling chagrijn.”

Aan de vooravond van de Duurzaamheid Top was Axel Boomgaars beduidend minder positief gestemd. “Ik keek er redelijk kritisch tegenaan. Samen met mijn collega-wethouder van Waterland heb ik om die reden een brief gestuurd. Er dreigden namelijk een heleboel ambities over ons te worden uitgestort, rijp en groen door elkaar. Zoveel dat we als kleine MRA-gemeente er de capaciteit en middelen niet voor hebben om de afspraken na te kunnen komen.”

Ontzorgen
Tot zijn blijdschap hebben de bestuurlijke trekkers van de top de noodkreet ter harte genomen. “De uitwerking van de circulaire inkooppakketten, maar ook in andere afspraken, maken duidelijk dat men aan onze zorg tegemoet is gekomen. Zo gaan de grotere gemeentes voorbereidend werk doen en voorbeelden geven van hoe het kan. Op die manier wordt ons werk uit handen genomen. Door deze wijze van ontzorgen, zijn wij met onze 14.000 inwoners in staat om ook aan te haken. Dit was voor mij echt een moment dat ik dacht van ‘dit is waar de MRA-samenwerking op het gebied van duurzaamheid over moet gaan’. Door op deze manier met z’n allen stappen te zetten, kan iedereen profiteren van de massa die we gezamenlijk kunnen maken. Ik hoop dat we die mindset goed weten vast te houden zodat we kunnen doorgaan op de nu ingeslagen weg.”

Wethouder Axel Boomgaars: “Onze wijkaanpak loopt als een tierelier”

Afvalscheiding
De nieuwe afspraken betekenen overigens niet dat nu alles via voorwerk van de grotere partners moet gebeuren. “We werken gewoon door aan onze eigen duurzame ambities”, laat de wethouder weten. Een aansprekend initiatief in zijn gemeente is de invoering van gedifferentieerde afvaltarieven, kortweg diftar. “We zijn een van de weinige gemeenten in onze regio die deze stap nu neemt. Onze inwoners gaan vanaf 2021 betalen voor de hoeveelheid restafval die ze wegbrengen. Huishoudens met veel afval betalen dan meer dan gezinnen die hierop letten en hun afval gescheiden aanbieden. Uit ervaringen elders in het land blijkt dat die financiële prikkel heel goed werkt. Mijn gemeente steekt veel energie in het van de grond krijgen van dit systeem.”

Waar mogelijk wil Boomgaars in dit verband ook aanhaken op MRA-initiatieven. “Neem het project dat inzet op het beter hergebruiken van luiers, een best grote afvalstroom. Zo zijn er meer voorbeelden. Ik vind het mooi om te zien dat we onderdeel uitmaken van een regio waar op innovatieve manieren naar afval wordt gekeken.”

Energieneutraal
Een ander speerpunt van zijn gemeente is energie. “Samen met Amstelland-Meerlanden willen we in 2040 energieneutraal zijn. De regionale energiestrategie is hiervoor een mooie kapstok. Niet alleen om met de hele regio concrete maatregelen te nemen, maar ook door het uitwisselen van kennis. Energie is natuurlijk sowieso een grensoverschrijdend onderwerp. Dan denk ik onder meer aan de bekabeling en infrastructuur die nodig is bij het transporteren van alle energie. Samen hierin optrekken loont. Ik hoop dat zo’n regionale energiestrategie ook als instrument kan fungeren voor onze inwoners om zelf initiatieven te nemen. Dit is voor mij echt iets waar de samenwerking in zowel onze regio als in de MRA zijn voordelen laat zien.”

Wijkaanpak enthousiasmeert
De duurzame wijkaanpak van zijn gemeente, waar Boomgaars eveneens veel energie in steekt,  sluit hier goed op aan. “We gaan sinds vorig jaar wijk voor wijk alle huiseigenaren langs. Een aantal modelwoningen krijgt dan een energiescan aangeboden, zodat de wijkbewoners concreet zien wat de mogelijkheden voor hen zijn. Vervolgens volgt een bijeenkomst voor alle woningeigenaren waar we hier dieper op ingaan. Ter plekke kan men zich dan inschrijven voor collectieve inkoop van zonnecellen en isolatiemaatregelen, wat door het regionale energieloket wordt bekostigd. We zijn hier vorige jaar mee begonnen en het loopt echt als een tierelier. Bijna iedere avond zit het helemaal vol. We moeten de mensen zelfs vragen om maar met één persoon per woning te komen, omdat het anders te druk is. Met de regionale energiestrategie in de hand proberen we op dit gebied straks nog grotere slagen te maken. Het is dus echt een thema dat leeft. Men is er enthousiast over en ik denk dat onze aanpak een goede manier is om het thema duurzaamheid bij iedereen binnen mijn gemeente onder de aandacht te brengen.”

 

 

 

[streamer]

‘Met de recente afspraken komen we samen veel verder met minder onderling chagrijn’