Wil jij een positieve impact hebben op de energiebesparing in de Metropoolregio Amsterdam? Actienetwerk GasTerug zoekt een gepassioneerde visionair die vanuit de rol van directeur het actienetwerk naar nieuwe hoogten kan leiden. De sluitingsdatum voor reacties is maandag 30oktober om 12 uur.

Ben jij gedreven om krachtige coalities te smeden en energiebesparingsmaatregelen tot realiteit te maken? Dan ben jij degene die  GasTerug zoekt om het actienetwerk om te vormen tot een stabiele netwerkorganisatie De stichting zoekt een motiverende en verbindende trekker om het actienetwerk verder te laten groeien.

Raad van Toezicht
Tot eind 2023 functioneert het actienetwerk met een regieteam, waarin de Metropoolregio, gemeente
Amsterdam, Amsterdam Economic Board, The Green Business Club, Tertium en
duurzaamheidsambassadeur prof. Dr. Jacqueline Cramer zitting hebben. Het regieteam zal binnenkort
de toezichthoudende rol overdragen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is al geworven en
informeel van start gegaan, ze wordt dit najaar ook formeel opgericht en aan het Actienetwerk
gepresenteerd. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de bedrijfsvoering, verleent
goedkeuring aan bepaalde (strategische) besluiten, handelt waar nodig proactief en is de werkgever
voor de directeur. In deze opbouwfase zal de RvT actief meedenken over de opbouw van een
netwerkbureau en een netwerkraad. De uitvoerende en bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de
directeur, die tevens als bestuurder van de stichting zal fungeren. De scheiding tussen toezicht en
directie/bestuur is essentieel: vanuit het netwerkbureau wordt onder meer de maatschappelijke
verantwoording naar alle stakeholders (leden van het netwerk, medewerkers, ministeries, bedrijfsleven,
etc.) en de verdere funding van het Actienetwerk georganiseerd. De verhouding tussen directie/bestuur
en toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.

Profiel Directeur-bestuurder
De directeur is de spil en het aanspreekpunt van het actienetwerk, geeft leiding aan het (door te starten)
netwerkbureau en is de coördinator van de trekkers van de pijlers. Hij/zij is naar buiten toe het gezicht
van het netwerk en zorgt op een activerende en verbindende manier dat de doelen en ambities van het
actienetwerk gerealiseerd worden.
De opgave voor de directeur: (1) Sturen op de doelen, huidige activiteiten en pijlers van het actienetwerk
en daar actief aanvullende funding bij organiseren (2) het netwerkbureau opbouwen en
doorontwikkelen, op basis van de ervaringen van het huidige projectteam en (3) Verder uitbouwen van
het actienetwerk en de impact vergroten 4) Opgedane kennis, ervaringen en resultaten delen en breder
uitgerold krijgen 5) een netwerkraad opbouwen op basis van de huidige werkwijze van het Actienetwerk.

Lees verder >