De MRA behoort tot de economisch sterkste regio’s in Europa. Tegelijkertijd ligt er op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid nog een uitdaging. De MRA zet in op een inhaalslag en wil in 2025 tot de meest circulaire en duurzame regio’s van Europa behoren.

Circulair inkopen belangrijke verandermotor

Een gezamenlijke circulaire aanpak van inkooptrajecten geeft de markt en het bedrijfsleven een krachtige impuls om circulair te produceren en te leveren. Dat besef is er ook bij de MRA-overheden. Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, hebben zij daarom afgesproken om in 2022 10% van alle producten, goederen en diensten circulair in te kopen. In 2025 moet dit zijn opgelopen naar 50%. De 36 MRA-partijen ondertekenden de Intentieverklaring Circulair inkopen en Opdrachtgeverschap en gaven zo een duidelijkheid signaal af over hun ambities. Ze werken aan harmonisatie en op termijn aan gezamenlijk circulair inkopen. Deze ambities worden de komende maanden concreet gemaakt.

Grondstofstromen circulair maken.

De MRA ziet kansen en mogelijkheden om alle grondstofstromen op termijn circulair te maken en start met zes belangrijke stromen voor de MRA. Dit zijn: plastic, textiel, luiers, bouw- en sloopmaterialen, e-waste en biomassa. Op deze grondstofstromen werkt de MRA samen met gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen aan efficiënte inzameling en gecoördineerde hoogwaardige verwerking. In de komende jaren werken de MRA-partners toe naar een economie zonder afval waar producten worden hergebruikt door de grondstoffen opnieuw te benutten.

Randvoorwaarden creëren

Optimalisering van vervoersbewegingen is noodzakelijk in de circulaire economie om goederen en grondstoffen efficiënt te verplaatsen. Via slimme coördinatie kan vervoer in de MRA worden gecombineerd. Zo kunnen we transportbewegingen verminderen en goederen, grondstoffen en afvalstromen efficiënt verplaatsen. Bijvoorbeeld door betere overslaglogistiek, door inzameling en verwerking van afval goed op elkaar af te stemmen, of door lokaal te doen wat kan en regionaal af te stemmen als dit moet.

Jaarlijks activiteitenprogramma

In 2018 is het ontwikkelplan Circulaire economie vastgesteld, dit wordt jaarlijks vertaald in een activiteitenprogramma. Met concrete activiteiten en maatregelen gericht op de samenwerking tussen de 36 overheden werkt de MRA toe naar een circulaire en duurzame regio. Er wordt gewerkt aan een grondstoffenakkoord of een grondstoffenalliantie waarmee de MRA-partners hun circulaire ambities kunnen bevestigen.

Monitoring

Omdat we in 2050 een 100% circulaire regio willen zijn, meten we de voortgang van de omslag naar een circulaire economie in de MRA. We organiseren de ontwikkeling van de juiste meetmethoden en indicatoren, zodat inspanningen met elkaar vergeleken kunnen worden, ook op het gebied van circulair inkopen.

Energietransitie en circulair gelijk op

De MRA zal vanzelfsprekend de kansen van de circulaire economie verbinden met de energietransitie. Beide transities richten zich immers op de overstap van een lineaire, fossielgeoriënteerde economie naar een duurzame, circulaire economie.