Als gevolg van de coronacrisis maken veel ondernemers en werknemers zich zorgen over hun toekomst. Tegelijkertijd biedt de huidige economische tegenwind kansen om de ingezette koers naar een klimaatneutrale en circulaire Metropoolregio Amsterdam te versnellen. Nina Tellegen, algemeen directeur Amsterdam Economic Board, is daarvan overtuigd. “We komen veel enthousiasme tegen in de regio en hebben er vertrouwen in dat we op 2 december de MRA Green Deal kunnen presenteren.” In de slipstream van het Europese document met deze naam stippelt de afsprakenset de route uit naar een groene economie.

Rode draad van de MRA Green Deal is het creëren van groene banen. Board-directeur Nina Tellegen ziet met name veel kansen in de energietransitie. “Al voordat corona toesloeg in ons land kampte de sector met een schreeuwend tekort aan vaklui van MBO- tot en met WO-niveau. Daar zijn nu mede dankzij de crises allerlei matches te maken. Zeker als je kijkt naar mensen die werkloos worden. Dat is natuurlijk een heel diverse groep, maar zeker in de MRA zijn er onder andere veel technici van theaters of van vliegtuigmaatschappijen hun baan kwijt geraakt. De Green Deal bevat voorstellen om deze mensen om te scholen. Dat klinkt waarschijnlijk makkelijker dan het werkelijk is, maar ik zie zeker mogelijkheden.”

Bouwstenen
In opdracht van de MRA inventariseert de Amsterdam Economic Board samen met het MRA-bureau en de gemeente Amsterdam nu waar de meeste kansen liggen. “We kijken vooral naar hoe we meer energie en actie op bestaande initiatieven kunnen zetten. Denk aan de verduurzaming van de woningbouw. Dit onderwerp heeft sowieso hoge prioriteit. Door de enorme nieuwbouwopgave in de regio liggen hier allerlei kansen. De verduurzaming van bedrijfsterreinen is ook zo’n onderwerp. Daar wordt binnen de MRA al lang over gesproken. Wij gaan nu na op welke manier daar een versnelling in is aan te brengen.”

Een heel ander spoor vormt het versnellen van circulair inkopen. “Een serieuze optie is verbreding om impact te creëren. Denk aan de facilitaire inkoop voor grote groepen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Vanuit de Board zijn we gestart met de campagne ‘Inkopen met Impact’ om daar een MRA-brede beweging  van te maken. Als dat lukt, kunnen we echt een vuist maken om circulair inkopen en schoon leveren te versnellen. Andere serieuze kansen zie ik in verduurzaming van de textielmarkt, en de voedselketens.”

Nina Tellegen: “De MRA Green Deal bestaat uit een concrete set afspraken”

Brede stuurgroep
Vlak voor de zomer hebben bestuurders, ondernemers en onderzoekers tijdens een webinar de klokken gelijk gezet voor de MRA Green Deal. Er bleek verrassend veel draagvlak voor het versneld inzetten van een duurzame koers. Daarop is direct besloten een stuurgroep samen te stellen. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. “Ook ORAM, het grootste bedrijvennetwerk, in de regio zit hierin. We kijken nu vooral naar initiatieven waar al veel bedrijven bij zijn aangehaakt en of het interessant voor hen is zich aan te sluiten bij de Green Deal . Want hoe je het wendt of keert, voor het vergroenen van de economie is inzet van het bedrijfsleven cruciaal.

Parkoers
Resultaten zijn er nog niet te melden, maar zitten er volgens Tellegen snel aan te komen. “Per 1 september is onze projectleider begonnen. Die voert nu met allerlei betrokkenen inventariserende gesprekken. Ondertussen kijkt de stuurgroep wie in aanmerking komen voor een trekkersrol.” Het proces zit volgens haar in een snelkookpan. “Al op 2 december willen we de deal aanbieden. Dat gebeurt in de vorm van een concrete set afspraken. Het gaat echt om de inhoud en niet om het uitstippelen van een proces. Dat is te weinig concreet.” Aan de andere kant gaat het niet om een dichtgetimmerd document. “De deal geeft aan wat we nu concreet in gang gaan zetten, maar er zal zeker ruimte zijn voor initiatieven om in de periode daarna aan te haken. Bovendien kijken we ook zelf naar de kansen om op landelijk en Europees niveau mee te liften. Door de naam ligt aanhaken op de Europese Green Deal van Frans Timmermans bijvoorbeeld voor de hand.”

MRA Agenda
Medio april is de nieuwe MRA Agenda vastgesteld door de overheden in de regio, net nadat de coronacrisis in volle hevigheid was losgebarsten in ons land. In de nieuwe beleidskoers is hier uiteraard geen rekening mee gehouden. Toch verwacht Tellegen niet dat de huidige economische neergang afbreuk doet aan de inhoud. “Veel van wat we doen past heel goed bij de koers van de MRA Agenda. Die zet namelijk al in op een circulaire en energietransitie. De context is natuurlijk wel totaal gewijzigd, omdat de agenda is opgesteld in een periode met enorme arbeidstekorten. De snel toenemende werkeloosheid van de afgelopen maanden had niemand voorzien. Dit vergt aanpassing van de maatregelen en daarvoor dient de MRA Green Deal, maar de inhoud kan op hoofdlijnen hetzelfde blijven.”

Creativiteit en denkkracht
De laatste weken neemt het aantal besmettingen snel toe, met name in Amsterdam. Zorgelijk vindt Tellegen, maar niet in de zin dat een tweede lockdown nodig is. “Zo’n ingrijpende maatregel is wat mij betreft schieten met een mug op een olifant. Knelpunt dit voorjaar was vooral het gebrek aan capaciteit in de zorg, samen met alle onzekerheid over het virus. Nu weten we veel meer en liggen er maar weinig mensen op de IC. Een nieuwe lockdown zou de economie zoveel schade toebrengen. Nu is erger te voorkomen door het benutten van denkkracht en creativiteit. Laten we daar op inzetten en samen vaart zetten achter het maken van de MRA Green Deal zodat mensen die werkloos zijn geworden snel weer aan de slag kunnen.”