Het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid van de Metropoolregio Amsterdam heeft zichzelf opgeheven. In de governance van de MRA heeft het thema ‘duurzaamheid’ een andere plek gekregen. Duurzaamheid wordt voortaan belegd bij de bestuurlijke platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit.

Sinds het thema duurzaamheid in 2018 een plek kreeg in de MRA-structuur is de uitwerking opgepakt via de programma’s Energietransitie en Circulaire Economie. Deze programma’s werden aangestuurd door het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid, waarin gedeputeerden en wethouders uit de MRA met dit thema in hun portefeuille zitting hadden. In deze fase werd een duwende en stimulerende inzet van bestuurders duurzaamheid onontbeerlijk geacht.

Ruim vier jaar later staat duurzaamheid inhoudelijk stevig op de kaart binnen de MRA. Inmiddels is sprake van een integraal en doorsnijdend thema, dat doorwerkt in MRA-thema’s als economie, ruimte/wonen en mobiliteit. Een portefeuillehoudersoverleg dat zich beperkt tot het thema duurzaamheid wordt daarom nu niet meer als optimale vorm voor sturing gezien.

Een zogenoemd transitieteam gaat zorgen voor de overdracht van het thema duurzaamheid aan de bestuurlijke platforms. Voor het einde van 2023 wordt geëvalueerd of de integratie van duurzaamheid in de platforms voldoende heeft plaatsgevonden.