De MRA-overheden zoeken een gezamenlijk antwoord op de vraag hoe ze kunnen voorkomen dat de opgave op het gebied van energietransitie wordt belemmerd door tekorten op de arbeidsmarkt in de MRA.

PBL bekijk hier en SER bekijk hier de SER hebben de afgelopen tijd aandacht besteed aan de humancapitalcomponent van de energietransitie. Beide organisaties wijzen erop dat knelpunten op de arbeidsmarkt de geplande energietransitie belemmeren.

Arbeidsmarkt en scholing cruciaal voor energietransitie

De energietransitie zal leiden tot verschuivingen in de productie van verschillende sectoren en deze zullen veelal niet op korte termijn kunnen worden gerealiseerd, doordat het ontbreekt aan werknemers die beschikken over de vaardigheden die het nieuwe werk vraagt. Dit geldt zeker in de MRA, waar de spanning op de arbeidsmarkt ook zonder de stevige ambities op het gebied van energietransitie al groot is.

Energietransitie en arbeidsmarkt in Klimaatakkoord

Ook in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord komt de relatie tussen energietransitie en arbeidsmarkt uitgebreid aan de orde. Op basis van de input vanuit de taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing,Bekijk hier het voorstel wordt daarin onder andere vastgesteld dat er integrale humancapitalagenda’s moeten komen en dat nationale en sectorale afspraken moeten worden vertaald naar regionaal-economische agenda’s. Bovendien is er behoefte aan flexibel, modulair en responsief onderwijs.
Het aanpakken van dit humancapitalvraagstuk vraagt niet alleen om ingrepen op de arbeidsmarkt, maar vereist daarnaast inzet in het (post) initieel onderwijs.

Verkenning aanpak humancapitaluitdaging

De MRA is bezig met een verkenning voor de aanpak van deze humancapitaluitdaging in verband met de energietransitie in de MRA. Deze verkenning moet:

  • inzicht bieden in de huidige situatie in de MRA en in de te verwachten knelpunten die op de MRA-arbeidsmarkt zullen ontstaan zonder aanvullende maatregelen
  • input bieden voor de afstemming met, en inbreng in, de landelijke taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing
  • in de loop van 2019 uitmonden in een humancapitalagenda energietransitie voor de MRA waarbij ook rekenschap wordt gegeven van de bredere context (waarin bijvoorbeeld ook tekorten bestaan aan gekwalificeerd personeel in de zorg, in de tech / ICT en het onderwijs).