Onderzoek naar beste aanpak uitdagingen human capital
De MRA-overheden willen weten hoe zij de humancapitaluitdaging in verband met de energietransitie in de regio het beste aan kunnen pakken. De MRA heeft daarom een opdracht geformuleerd om deze verkenning uit te laten voeren.

Binnenkort start de selectie van een onderzoeksbureau. Daarnaast zal er een begeleidingsgroep worden aangewezen bestaande uit vertegenwoordigers van House of Skills beleidsmedewerkers energietransitie en vertegenwoordigers van bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Deze verkenning moet antwoord geven op een aantal vragen aan de vraagkant en aan de aanbodkant.

Vraagkant

  • Wat betekent de opgave op het gebied van energietransitie voor de vraag naar arbeid in de MRA in algemene zin? En welke elementen uit die opgave zijn daarbij voor de MRA naar verwachting het meest belangrijk (overgang op aardgasvrij, wind op zee, transformaties in bedrijven)?
  • In hoeverre kunnen we – gegeven de onzekerheden die bestaan over de routes die zullen worden bewandeld in de energietransitie – antwoord geven op vragen als: Welke nieuwe banen zullen er ontstaan? Welke banen zullen fundamenteel veranderen? Voor welke banen zullen veel extra mensen nodig zijn? Welke behoefte aan nieuwe skills en competities zal er zijn? In welke sectoren zal dit zich vooral manifesteren? Daarbij moeten we vooral lering trekken uit ervaringen in andere regio’s en nationale rapporten hierover.
  • Wat valt er te zeggen over de ontwikkelingen op de MRA-arbeidsmarkt in kwantitatieve zin die samenhangen met deze opgave en over de wijze waarop deze zich in de tijd zullen manifesteren? En hoe verhoudt de opgave op het terrein van de energietransitie zich tot de opgave op terreinen als zorg, onderwijs en ICT / tech?

Aanbodkant

Wat betekenen de veranderingen aan de vraagkant van de MRA-arbeidsmarkt voor de aanbodkant van de MRA-arbeidsmarkt? Welke uitdagingen vloeien daar naar verwachting uit voort voor het initiële onderwijs en voor het post-initieel onderwijs?
Waar zit in de MRA arbeidspotentieel om aan de additionele vraag naar arbeidskrachten te voldoen? In welke mate en via welke routes kan nu on- of onderbenut arbeidspotentieel worden gemobiliseerd?

Relevante initiatieven in kaart brengen

Op welke lopende initiatieven kan worden ingespeeld op de hiervoor genoemde ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt? Wat zijn de initiatieven in de MRA (van regionale overheden, brancheverenigingen, onderwijsinstellingen, technische pps’en MRA)? Wat zijn de initiatieven in andere regio’s waarvan we zouden kunnen leren? En wat zijn de initiatieven op nationaal niveau waarop we zouden kunnen aansluiten?
Welke landelijk akkoorden/collegeprogramma’s/MRA-programma’s (inclusief Board) zijn er die aangrijpingspunten bieden en welke middelen zijn beschikbaar?
Ook is de vraag of de MRA een voorloperswijk kan selecteren om in de praktijk te leren van wat er aan uitdagingen in termen van human capital speelt .