Een van de acties in de MRA Actieagenda energietransitie is versnelling aanbrengen in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.

Dit is een ambitieuze opgave; het betreft immers meer dan een miljoen woningen in 33 gemeenten met enkele grotere partijen zoals corporaties, grotere vastgoedeigenaren en vele kleinere partijen en particuliere woningeigenaren.

De opgave is behalve ambitieus ook urgent. Voor een CO2-neutrale MRA-regio in 2050 zouden vanaf vandaag 30.000 woningen per jaar aardgasvrij gemaakt moeten worden. En even belangrijk; comfortabel en warm genoeg. Willen we over 30 jaar klaar zijn met de energietransitie van woningen dan zouden er vanaf nul 84 woningen per dag omgebouwd moeten worden.

De MRA heeft de ambitie om energiebesparing in bestaande woningen te stimuleren en de gemeenten daarbij te ondersteunen. Hierbij is het uitgangspunt om de stakeholders aan te sporen om energiebesparing onderdeel te maken van hun rol in de ‘route naar aardgasvrij’.

Acties tot dusver

Het afgelopen jaar heeft de MRA op dit terrein al een aantal acties uitgevoerd. Zo is er een storymap gemaakt voor particuliere woningeigenaren en voor VvE’s en VvE- beheerders die hen moet helpen bij het zetten van de juiste stappen. De MRA kan deze storymap breed inzetten. Behalve de storymap is er ook een zogenoemde ‘huisreis’ ontwikkeld. Het aardgasvrij maken van een woning gaat namelijk verder dan één klantreis. Voor de meeste bewoners kost het te veel geld om in een keer alle basismaatregelen voor de woning te nemen. In de praktijk zullen woningen door meerdere bewoners, in stappen verduurzaamd worden. Het huis gaat dus een reis doorlopen, de komende 30 jaar. Dat wordt met de huisreis inzichtelijk. De huisreis maakt duidelijk hoe een bepaald woningtype stapsgewijs van het aardgas af kan. Deze huisreis kan worden gebruikt in gesprekken met bewoners.
In zogenoemde panelgesprekken is met relevante stakeholders ingezoomd op drie specifieke thema’s:

  • Transactiemoment en de particuliere woningeigenaar
  • VvE’s en de route naar aardgasvrij
  • Toekomstbestendig onderwijs en arbeidsmarkt

Mogelijke acties komende periode

Voor de komende periode zal de MRA inzetten op het ontwikkelen van een programmatische aanpak in samenhang met de warmtetransitieplannen, wijkcampagnes en de Regionale Energie Strategieën. Om particuliere woningeigenaren echt te bereiken moeten gemeenten zich inzetten om de stap naar verduurzaming zo eenvoudig mogelijk te maken door hen maximaal te ‘ontzorgen’. Belangrijke onderwerpen in een dergelijke programmatische aanpak zijn:

  • het delen van leerervaringen met wijkcampagnes op gemeentelijk niveau
  • de organisatie van het aanbod van marktpartijen
  • het borgen van kwaliteit van de gehele huisreis (garanties)
  • financieringsconstructies (waaronder objectgebondenfinanciering)
  • het opzetten van een database (kenmerken woningen, bewoners, maatregelen en gerealiseerde energiebesparing.

Actueel

Handreiking voor realiseren klimaatbestendige nieuwbouw in de MRA >