Alle MRA-overheden zetten al enkele jaren hun schouders onder circulair inkopen. Tijdens de recente Duurzaamheid Top is afgesproken om in 2022 de eerste resultaten in beeld te brengen. Dit maakt meten van de voortgang noodzakelijk. Wat zijn de eerste ervaringen hiermee?

In 2018 hebben alle MRA-overheden ingestemd met een intentieovereenkomst over circulair opdrachtgeven. Het betreft de volgende afspraken::

  1. 10% circulair inkopen in 2022 op basis van de monitoring binnen de eigen
  2. Stappen maken voor de verdere doorgroei naar 50% circulair opdrachtgeven en inkopen in 2025.
  3. In 2025 een apart besluit te nemen over het in vervolg daarop te bereiken eindbeeld van volledig circulair opdrachtgeven en inkopen in de jaren daarna, waarbij wordt bepaald of 2030 als eindjaar haalbaar en wenselijk is.

Tijdens de Duurzaamheid Top 2021 is afgesproken om in 2022 aan te tonen dat aan de overeengekomen 10% circulair opdrachtgeven en inkopen voor de eigen organisatie is voldaan. Of, mocht dit niet het geval zijn, aangegeven wordt hoe  de achterstand op deze ambitie op de snelst haalbare wijze wordt ingelopen.

Waarom is meten belangrijk ?
Meten is belangrijk om aan te kunnen tonen dat die 10% is gehaald. Dus verantwoorden en vervolgens om verder te kunnen sturen. Maar nog belangrijker om te leren en steeds beter te worden, vooral samen met marktpartijen en hiervoor ook het regionale netwerk wat inmiddels is opgebouwd nog meer te benutten. Een meerderheid van de MRA gemeenten hier al mee geoefend.

Wat leert het oefenen met het meten?

  • Uitkomsten van het meten zijn echt een indicatie: ze gelden alleen voor het afgelopen jaar en hebben een grote bandbreedte. Ze geven tegelijkertijd vertrouwen bij degenen die hebben gemeten dat we in de goede richting zitten wat betreft die 10%.
  • Het effect van de oefening in het meten is dat het in de eerste plaats leidt tot bewustwording binnen de eigen organisatie over waar men staat en wat dit voor het vervolg betekent zowel op inkoop als op het verbeteren van het meten.
  • Meten van circulaire inkoop vraagt om tijd en capaciteit binnen elke organisatie omdat het nieuw is en nog geen onderdeel uitmaakt van standaard bedrijfsvoeringsprocessen.
  • Er zijn koplopers in het meten die de overstap willen maken naar een meetmethodiek die uit gaat van effectmeting. Dit vraagt om het stellen van informatie-eisen bij inkoop en aanbesteding (meer dataficering).

Conclusie
Op dit moment loopt ieder dus een eigen tempo. Niettemin geven de uitkomsten van het oefenen vertrouwen dat de 10%-doelstelling wordt gehaald.