Als kleinere gemeente trekt Heemskerk veel profijt van de samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Te meer daar onderdelen van de samenwerking gezamenlijk binnen IJmond invulling krijgen. “Dat versterkt onze slagkracht om meters te maken”, geeft wethouder Gaatze de Vries aan. “Dat is nodig ook, want op duurzaamheidsgebied liggen tal van uitdagingen.”   

Wethouder Gaatze de Vries van de gemeente Heemskerk is met name content met de gezamenlijke intentieverklaring om circulair te gaan inkopen. “De MRA heeft onder meer een praktisch handboek hiervoor opgesteld. Dit stelt ons in staat om de inkoopkracht van alle gemeenten voor dit doel in te zetten. In Heemskerk hebben we inmiddels al werk gemaakt van verschillende inkooppakketten, onder meer voor bestrating, beton en catering.” Ook gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken hebben baat bij de samenwerking.”

Krachtige IJmond
Heemskerk maakt deel uit van de IJmond, één van de zeven MRA-regio’s. Tot tevredenheid van De Vries worden binnen de regio, de nautische toegangspoort tot Amsterdam, veel praktische kanten van de MRA-samenwerking opgepakt. “Regionaal is bijvoorbeeld de Green Deal Zero emissie Stadslogistiek tot stand gekomen. En met het programma IJmond Bereikbaar behalen we successen door werkgevers te stimuleren om voor slimme en duurzame oplossingen te kiezen. Denk aan fietsstimulering, samenrijden en spitsmijden. Dat scheelt enorm in drukte op de weg.”

‘Laten we duurzaamheid benutten
als banenmotor voor de nabije toekomst’

Blij is hij ook met de IJmondse GreenBiz Green Deal. “Hiermee zetten we samen de schouders onder de groene uitdagingen. Met deze deal staan we ondernemers vanuit een collectieve benadering met raad en daad bij. Dat bespaart hen tijd en geld, waardoor kansen eerder benut worden. We hebben hier een gelijknamige vereniging voor opgericht van waaruit de projectcoördinatie plaatsvindt. Dat werkt goed, ook omdat we hebben gekozen voor een persoonlijke benadering. Met iedere ondernemer wordt het gesprek aangegaan. Je ziet het draagvlak daardoor gewoon groeien.”

Leren van elkaar
Zijn gemeente neemt zelf ook steeds meer duurzame initiatieven. Een recent gestart project is de aanleg van een compleet nieuw drainagesysteem op een belangrijke doorgaande route in Heemskerk. “Het complete systeem bestaat uit gerecyclede buizen en kolken. Die worden aan elkaar gekoppeld om een betere afvoer van het water te regelen. Het water sijpelt ook door naar de bomen en het andere groen langs de weg. Ik vind dit een mooi praktijkvoorbeeld van hoe je als gemeente een impuls aan de duurzaamheid kunt geven. De aanpak is vrij nieuw in Nederland, wij zijn zelfs één van de eerste gemeenten die voor deze werkwijze hebben gekozen.”

Gaatze de Vries: “Met de IJmondse GreenBiz Green Deal zetten we samen de schouders onder de groene uitdagingen”

Brugfunctie
Met het oog op dit laatste wil De Vries de aanpak graag uitdragen in MRA-verband. “En andersom, want ongetwijfeld timmeren andere gemeenten weer op een andere manier aan de weg.” In dit verband pleit hij ervoor om duurzame innovaties veel meer met elkaar te delen. “Je kunt wel van alles op papier zetten, maar vooral het tonen van resultaten overtuigt en enthousiasmeert. De MRA kan hier een brugfunctie in vervullen, daar ben ik erg voor. We kunnen elkaar dan veel meer inspireren. Laten we een modus vinden om kennis en projectresultaten met elkaar te delen. Daardoor kan er een soort vraag en aanbod ontstaan, waarmee je het elkaar makkelijker maakt om de hand aan de ploeg te slaan. Met name kleinere gemeenten kunnen met hun beperkter slagkracht dan veel opsteken van de grotere.”

Banenmotor
Over de eerste Duurzaamheid Top afgelopen najaar in Almere heeft De Vries een dubbel gevoel. “Aan de ene kant ben ik positief over wat er nu op de agenda staat en inmiddels al in veel colleges is afgetikt. Het staat dus nu misschien wel mooi op papier, maar het is me te vaag wat we concreet gaan doen. Dat aspect is onvoldoende naar voren gekomen.” Hij hoopt dat de komende onlinebijeenkomst op 15 juni concreter wordt. “Door de huidige Coronacris is de urgentie hiervoor alleen maar toegenomen. Veel mensen dreigen bijvoorbeeld hun baan te verliezen of hebben anderszins moeite om mee te komen in de samenleving. Het zou me een lief ding zijn indien we duurzaamheid weten te benutten als banenmotor voor de nabije toekomst.”

In dit verband toont De Vries zich voorstander van verbreding. “Iedere gemeente zal de komende jaren flink moeten investeren in duurzame energie en in de circulaire economie. Het belang hiervan is niet meer het feestje van de portefeuillehouders die met duurzaamheid bezig zijn. Om alle kansen te benutten, dienen we veel nauwer samen te werken met de portefeuillehouders economische zaken en sociale zaken. Vooral met een integrale aanpak kunnen we nieuwe impulsen geven aan de tijd na Corona.”

Den Haag en Brussel
De Vries pleit er tot slot voor verder te kijken dan de MRA-grenzen. “We zijn ambitieus. Om gas te geven ben ik voorstander van gezamenlijk lobbyen. Niet alleen richting Den Haag, maar zeker ook naar Brussel. Frans Timmermans wil meters maken met zijn Green Deal en heeft al gezegd hiervoor met name kansen te zien in de sterke economische regio’s. De MRA hoort daar zeker bij. Ik hoop dat we de 15e juni al stappen in deze richting kunnen zetten, niet in de laatste plaats met het oog op mogelijk financiële injecties vanuit de Europese pot. Dit betekent wel dat we er echt gezamenlijk (of: met zijn allen) voor moeten gaan. Hoe concreter we het maken, hoe beter we ons ook kunnen positioneren.”

Namens de kleine gemeenten zit De Vries in de stuurgroep voor de nieuwe top. “Suggesties van hun kant breng ik graag in. Iedereen kan hiervoor contact met mij opnemen.”