Merel Stolker is sinds begin dit jaar de spin in het web van circulaire gebiedsontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam. Van huis uit is zij architect. “Ik ben al een aantal jaren werkzaam bij C-creators”, vertelt de nieuwe MRA-gebiedsregisseur. De stichting heeft de afgelopen jaren meerdere circulaire sporen achtergelaten in de metropoolregio. “De opgedane kennis en ervaring kan ik goed gebruiken in mijn nieuwe rol. Voorop staat voor mij om de ontwikkelingen op dit gebied te versnellen.”

Stichting C-creators is in 2018 opgericht door Rabobank Regio Schiphol, Royal Schiphol Group, de gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland. “We hebben maar één doel”, vertelt Merel enthousiast. “Het aanjagen van een circulaire bouweconomie in de MRA. Dit houdt in dat de bebouwing een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving en ecosystemen zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten.”

Vrije rol
Na het afronden van haar architectenopleiding is Merel betrokken geraakt bij diverse circulaire projecten. “Ik heb daarbij ook ervaren dat er uitdagingen zijn. Belangrijk is om onder andere met betrokken partijen te definiëren wat we verstaan onder circulariteit. Wat houdt het wel en niet in? En hoe pakken we de uitdagingen aan?” Juist hierom is C-Creators opgericht. “Echt puur om een versnelling teweeg te brengen van de circulaire transitie in de bouw. Inmiddels hebben we de nodige ervaring opgedaan met circulaire gebiedsontwikkeling en circulair bouwen en renoveren. De opgedane kennis van het laatste heb ik onder meer verwerkt in een handboek over circulair renoveren voor woningcorporaties.” Fijn van haar nieuwe uitdaging als Gebiedsregisseur Circulaire Gebiedsontwikkeling vindt zij dat de functie niet is dichtgetimmerd. “Ik kan mijn ervaring naar eigen inzicht inzetten om invulling te geven aan de MRA-ambities op dit gebied. Het is echt een vrije rol.”

Merel Stolker: “Circulaire gebiedsontwikkeling is een integrale manier van denken en doen”

Anders denken en doen
Merel benadrukt dat circulariteit geen doel op zich is, maar een middel om tot duurzame oplossingen te komen. “Het is een andere manier van denken en doen dan we momenteel gewend zijn. Het gaat niet alleen om een andere manier van bouwen, maar ook van samenwerken. Waaronder bijvoorbeeld het teruggrijpen op ervaringen uit het verleden, nuttige kennis die we min of meer verleerd zijn. In feite grijpen we in de circulaire gedachte namelijk voor allerlei aspecten terug op de ouderwetse manier van bouwen, met oog voor kwaliteit en met natuurlijke materialen die we langer in gebruik houden. Zaken waar de afgelopen decennia veel minder aandacht voor was, met als gevolg dat de huidige gebruikte materialen in gebouwen vergeleken met vroeger veel meer impact hebben op het milieu.”

Zij wijst erop dat de weg omhoog begint bij hoe je dingen ontwerpt. “Vervolgens is het niet alleen de uitdaging om een project zo circulair mogelijk uit te voeren, maar ook de duurzaamheid ervan door te trekken in de gebruiksfase. Dit laatste moet anders dan men gewend is plaatsvinden. Feitelijk gaat het om integraal leren denken en doen.”

Gezonde basis
Merel ziet allerlei kansen om binnen de MRA-samenwerking vaart te zetten achter circulaire gebiedsontwikkeling. “Iedereen is er al mee bezig”, heeft zij de afgelopen maanden al gemerkt. “Het wiel hoeft gelukkig niet helemaal opnieuw uitgevonden te worden, er ligt een gezonde basis. Het gaat er nu vooral om daar de vruchten van te plukken door vaart te zetten achter de voornemens. Leren van de eerste ervaringen bijvoorbeeld waar het al is gelukt.” Nog niet alles loopt naar tevredenheid. “Ik wil mijn mouwen opstropen om te zorgen voor betere afstemming tussen de vele mooie initiatieven die er zijn. Daarbij zal ik scherp letten op de mogelijkheden tot samenwerking en kennisdeling. Versnellen lukt vooral als iedereen weet wat er allemaal gebeurt op dit gebied.” Als het aan haar ligt wordt die kennis gebundeld in een gezamenlijke MRA-visie op circulaire gebiedsontwikkeling. “Daarmee geven we iedereen, zeker ook de nieuw te vormen colleges, concreet handelingsperspectief voor minimaal de komende vier jaar. Ik zou het fantastisch vinden indien het mij nog dit jaar lukt.”