Bijna 25 partijen brachten hun enthousiasme en ideeën in tijdens de recente Kick-off Green Deal Fiets. Deze kick-off vormt het startpunt van een traject om juist in dit coronatijdperk het gebruik van de fiets in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een extra impuls geven.

De regionale fietscultuur en -innovatie op een hoger plan brengen. Dáár zet de Green Deal Fiets, ondertekend door overheden, bedrijven en kennisinstellingen, op in. Dit gebeurt door slimme koppelingen te leggen tussen hardware, software en orgware, innovaties in praktijkpilot testen en bij succes opschalen, en andere partijen te inspireren mee te doen.

Toonaangevende fietsregio
De inzet op de Green Deal Fiets komt voort uit de ambitie van bestuurders uit de MRA en de Amsterdam Economic Board om in deze moeilijke tijd nieuwe kansen te benutten door werk te maken van verduurzamingsambities. De kick-off op 18 februari vormt het startpunt om woorden om te zetten in daden. Niet alleen omdat fietsen gezond is, maar ook omdat fietsen onze leefomgeving verbetert en omdat dit positieve economische effecten kan hebben en nieuwe banen kan creëren. Dit traject moet ertoe leiden dat overheden, bedrijven, kennisinstellingen de krachten nog nadrukkelijker bundelen. Inzet is het maken van concrete afspraken om de positie van de MRA als toonaangevende fietsregio verder te versterken.

Speerpunten
Tijdens de kick-off gingen wethouder Ruigrok van Haarlemmermeer en wethouder Diepstraten van Velsen – de bestuurlijke fietstandem van de MRA’ – in op het verstevigen van de inzet op de aanleg van fietssnelroutes. Ook riepen zij alle aanwezigen op de krachten te bundelen en de coronacrisis te gebruiken om de rol van de fiets in het mobiliteitssysteem nog verder te verstevigen.

Maud de Vries van BYCS benadrukte in dit verband dat, behalve een goede infrastructuur, ook de meer ‘zachte kant’ van het fietsecosysteem om aandacht vraagt. Daarnaast is het cruciaal om met elkaar scherper in kaart te brengen wat het fietsen in de toekomst kan bieden. Daartoe wordt de komende maanden een drietal bijeenkomsten georganiseerd waarin partijen met elkaar toewerken naar concrete afspraken. Deze kunnen vervolgens worden bekrachtigd tijdens de MRA Duurzaamheid Top in oktober 2021.

Voor de thema’s fietsservicepunten, stimuleren van fietsgebruik via de arbeidsvoorwaarden en ontsluiting van data over fietsgebruik bleek tijdens de kick-off de grootste belangstelling. Deze thema’s zullen daarom de komende tijd concreet worden opgepakt. Hetzelfde geldt voor het stimuleren van het gebruik van de principes van circulariteit op het fietsecosysteem.

Meer weten?
De volgende Green Deal Fiets Meetup is op donderdag 8 april vanaf 16.30 uur. Deze sessie gaat nader in op een aantal aangedragen thema’s. Als je meer wilt weten of vanuit jouw organisatie ideeën hebt die je wilt inbrengen, dan kan je terecht bij Maud de Vries (BYCS), 06-51492843 (maud@bycs.org).