De Metropoolregio Amsterdam kent een grote nieuwbouwopgave en wil die zoveel mogelijk klimaatbestendig realiseren. Een handreiking helpt publieke partijen om de voorwaarden voor klimaatbestendige nieuwbouw te borgen en geeft praktijkvoorbeelden.

Door de partners in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een Ambitiedocument Klimaatbestendige Nieuwbouw vastgesteld. Er is afgesproken dat vanaf 2020 klimaatbestendigheid onderdeel is van de ruimtelijke plannen (Deltaplan Ruimtelijke adaptatie). Verder is de ambitie om voor alle nieuwbouwontwikkelingen vroegtijdig (bijvoorbeeld in de verkenningsfase) een nog op te stellen ‘klimaattoets’ uit te voeren waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten van stresstesten voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Tot slot wordt bij nieuwbouw ook aandacht besteed aan de klimaatbestendigheid van de vitale en kwetsbare infrastructuur in het gebied, zoals evacuatieroutes, ziekenhuizen en nutsvoorzieningen. Hiervoor is binnen de MRA een parallel traject gestart.

Om de brug te slaan tussen de algemene ambities en de praktijk is er een Handreiking Klimaatbestendige Nieuwbouw opgesteld. De handreiking gaat uit van de verschillende fases in een nieuwbouwproces (verkenningsfase, initiatieffase, ontwerpfase, realisatiefase en beheerfase). Voor elke fase zijn instrumenten benoemd (beleidsmatige, juridische, kennis- en stimuleringsinstrumenten) en is aangegeven welke partijen in die fase betrokken kunnen worden. Deze Handreiking is niet alleen voor de MRA interessant maar is in principe voor elke nieuwbouwontwikkeling toepasbaar.

In 2019 gaan de partners in de MRA de handreiking toepassen op een tweetal sleutelprojecten om zo te komen tot een mogelijke invulling voor de klimaattoets.

Handreiking klimaatbestendige nieuwbouw MRA >>

Bron: Nieuwsbrief Wonen Provincie Noord-Holland