De regionale samenwerking in MRA-verband beperkte zich in eerste instantie tot thema’s als mobiliteit, ruimte en economie. De afgelopen jaren is het thema duurzaamheid daaraan toegevoegd om recht te doen aan de groeiende urgentie daarvan.

Vanuit de duurzaamheidsprogramma’s worden allerlei acties ontwikkeld. Daarnaast wordt in toenemende mate gewerkt aan het verbinden van die subthema’s aan de meer traditionele thema’s van de MRA-samenwerking. Logisch, want de uitdaging van de klimaatadaptatie kan bijvoorbeeld niet los worden gezien van de invulling van de enorme nieuwbouwopgave waarvoor de MRA zich geplaatst ziet, de keuzes over de inrichting van het landschap en van economische ontwikkelingen. “Het invulling geven aan een dergelijke integrale benadering van duurzaamheid in de MRA zie ik als één van de kerntaken van onze organisatie”, aldus MRA-directeur Rijk van Ark.

De inspanningen van de MRA op het gebied van circulaire economie en de energietransitie zijn te volgen via de website mraduurzaam.nl, op gebied van klimaatadaptatie via MRA agendapunt klimaatbestendig maken en op het gebied van het metropolitane landschap op mralandschap.nl. Ook investeert de MRA in het stimuleren van slimme mobiliteit, zie smartmobilitymra.nl

Zie ook: MRA-directeur ondertekent brief aan kind >>