Het Actienetwerk 15% GasTerug heeft recent drie initiatieven gelanceerd om bedrijven en zorginstellingen te helpen extra energie te besparen. Directe aanleiding is de wens om de hoge energiekosten van deze organisaties te helpen beperken, met als bijvangst het reduceren van de afhankelijkheid van Russisch gas.

De initiatieven richten zich achtereenvolgens op:

  1. Het optimaliseren van de inzet van klimaatbeheersingssystemen;
  2. Het optimaliseren van de inzet van koel- en vriesinstallaties;
  3. Het opstellen van bespaarrapportages voor zorginstellingen en het vergroten van hun inzicht in energieverbruik en besparingsmogelijkheden.

Voorop staat telkens het bieden van inzicht over het energieverbruik en het geven van handvatten om het energiebeheer te optimaliseren. De initiatieven zijn bedoeld als aanvulling op de lopende inzet vanuit de provincie Noord-Holland op bijvoorbeeld het Energiebesparingsakkoord.

Ad 1. Optimaliseren klimaatbeheersingssystemen
Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van een energiemanagementsysteem. Via dit initiatief worden ongeveer veertig bedrijven – en mogelijk ook zorginstellingen – gericht door Spectral geholpen met inzicht in energiedata (stap 1). Op grond van eerdere ervaringen is bekend dat na koppeling met het gebouwbeheersysteem (stap 2) en vervolgens het dynamisch aansturen (stap 3) besparingen van 10 tot 25 procent kunnen worden gerealiseerd.

Ad 2. Besparen met koelen en vriezen
Het tweede initiatief richt zich op organisaties die veel energie gebruiken voor koelen en vriezen. Denk aan bedrijven op het Food Center Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Schiphol, maar ook slagerijen en horeca. Ook voor deze organisaties geldt dat veel winst is te behalen door het energieverbruik hiervoor nauwgezet te monitoren en installaties beter in te regelen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de module Freezer.data die is ontwikkeld door het bedrijf IJskoud. Ook via dit initiatief zullen zo’n veertig bedrijven (en mogelijk ook zorginstellingen) worden ondersteund om hun energieverbruik op korte termijn (fors) te reduceren.

Ad 3. Inzicht in energieverbruik bij zorginstellingen
Het derde initiatief richt zich op energiebesparing van zorginstellingen, ook een sector waar de stijging van de energiekosten een enorme impact heeft. Via dit initiatief wordt Sigra, het samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn in Noord-Holland, in staat gesteld om activiteiten die de afgelopen tijd vooral in grote instellingen van de grond zijn gekomen meer systematisch te kunnen uitrollen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aanmoedigen van zorginstellingen om besparingsrapporten op te stellen, te werken aan financieringsscenario’s en het inzetten van innovatieve technieken.

Enthousiast ontvangen
“Deze besparingsinitiatieven zijn een mooie aanvulling op de lopende inzet op energiebesparing vanuit de provincie, de MRA en de omgevingsdiensten”, vindt gedeputeerde Edward Stigter. “Te lang hebben we geaccepteerd dat wetgeving die al sinds 1993 van kracht is, om bedrijven te verplichten hun energie-efficiëntie te verhogen, slecht wordt nageleefd. Meer dan ooit is er nu de urgentie om met de wortel, maar waar nodig ook met de stok, daar verandering in te brengen. Deze initiatieven kunnen daarbij helpen en zijn niet alleen relevant vanuit het perspectief van duurzaamheid. Zo kan slimmer omgaan met vriezen en koelen bijvoorbeeld ook helpen om de congestie op het elektriciteitsnet te beperken, waardoor er meer elektriciteit beschikbaar is voor de verduurzaming van bedrijven.”

 

Tijdens de bijeenkomst bleken ook anderen enthousiast over de pilots. Zo benadrukte de programmamanager van Greenport Aalsmeer, Ronald van den Breevaart, de potentie van het initiatief rond slimmer vriezen en koelen benadrukte. Ook gaf hij aan dat dat de tuinbouw een belangrijke bijdrage wil en kan leveren aan het verduurzamen van de bebouwde omgevingen door het leveren van warmte. Coen van de Sande, directeur van de NVKL (Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling), onderstreepte eveneens het belang van de pilots. Hij wees erop dat in Nederland jaarlijks genoeg warmte wordt geloosd om miljoenen woningen te kunnen voorzien van warmte. Van den Breevaart en Van de Sande gaven aan graag met het Actienetwerk 15% GasTerug na te denken hoe rond deze uitdaging een propositie kan worden geformuleerd richting het Rijk voor een meer structurele aanpak.

Hoe verder?
Op dit moment zijn met enkele ondernemingen al concrete afspraken gemaakt over deelname aan de initiatieven. De komende weken zal dit ook gebeuren met andere ondernemingen en met zorginstellingen. Bedrijven en instellingen die belangstelling hebben voor deelname kunnen een e-mail sturen aan Bauke de Heer (bauke@synnovem.nl), zorginstellingen kunnen zich richten tot Johanna Lagarde (johannalagarde@gmail.com).

Binnen enkele maanden worden de resultaten van deze initiatieven zichtbaar en die worden gebruikt om ook andere ondernemingen en zorginstellingen te stimuleren om vergelijkbare stappen te zetten. Daarmee wordt niet alleen bijgedragen aan de ambities van het Actienetwerk 15% GasTerug, maar ook aan de toekomstbestendigheid van hun eigen organisatie.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over het Actienetwerk 15% GasTerug naar de website Ik zet ook de knop om. Mail voor vragen over de inzet vanuit dit netwerk naar info@actienetwerkgasterug.nl.