De Innovatie Expo 2021 is te gast in gemeente Zaanstad. De Expo brengt kennis en kunde bijeen vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De 2020-editie richt zich op de energietransitie, de circulaire economie en verstedelijking & mobiliteit.

In Zaanstad is de puzzel van maatschappelijke uitdagingen, die de Expo heeft benoemd, compleet. De kwaliteit van de leefomgeving wordt bepaald door de omgang met deze vraagstukken en de onderlinge afhankelijkheden. Dit vergt gebiedsgericht samenspel met een slimme fasering en oog voor haalbaarheid en betaalbaarheid met concrete tussenresultaten.

Wat gaat het Living Lab doen?
De Expo is een initiatief van de vier fysieke departementen IenW, EZK, LNV en BZK, die betrokken zijn bij de thema’s verstedelijking, bouwen en wonen, werken, leefbaarheid en mobiliteit, klimaatopgave en landschap, biodiversiteit en natuur. De Expo wil verbinden, versnellen en versterken. Praktische toepasbaarheid van de innovaties kunnen in Living Lab Zaanstad worden getoetst; en de Zaanse praktijk levert concrete innovatievraagstukken voor de betrokkenen partijen bij de Expo.

Het Living Lab wil een helder en gedeeld beeld krijgen van de vraagstukken en de verbanden daartussen. Daarvanuit gaat het Lab samen met de partners zoeken naar oplossingsrichtingen en mogelijke doorbraken, die in het voorjaar van 2021 tijdens de Expo worden gepresenteerd.

Programma
In de ochtend van 1 oktober start het Lab met een bijeenkomst waarin de vraagstukken en verbanden daartussen en relevante netwerken in beeld komen. Deze worden ingebracht vanuit de Zaanse Praktijk. Op die basis wil het Lab interactie tot stand brengen met de partners van de Expo en een eigen werkagenda ontwikkelen voor het Lab. Potentiële oplossingen en opties voor verduurzaming worden in beeld gebracht, met daarbij ook de belemmeringen en knelpunten. Eerste resultaten van de ochtend worden ’s middags besproken aan de tafels met de partners van de Expo.

Werkagenda
De eerste resultaten van de ochtend vergen ook verdere uitwerking en verdieping op inhoud, proces en met een passende governance. Daarvoor wordt een werkagenda opgesteld met het perspectief gericht op de presentatie van concrete oplossingen op de Expo in het voorjaar van 2021 op het Hembrugterrein, in het hart van de Metropoolregio Amsterdam.

Programma Living Lab Zaanstad 1 oktober >>