De coronacrisis raakt de hele samenleving en ook de afvalsector. De sector doet er alles aan haar dienstverlening in stand te houden. Dat lukt tot nu toe behoorlijk. Toch staat de gescheiden inzameling van textiel onder druk. Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

De afzetmarkten voor tweedehands textiel zijn in zowel in binnen-, als buitenland veelal gesloten en de sortering van ingezameld textiel ligt gedeeltelijk of helemaal stil vanwege de landelijke corona-maatregelen. Daarnaast zien sommige gemeenten een toename van ingezameld materiaal, omdat inwoners meer dan normaal aan het opruimen zijn.

Nijpende situatie
Het gevolg is dat grote hoeveelheden (ongesorteerd) textiel tegen lagere prijzen verkocht worden of moeten worden opgeslagen. De capaciteit hiervan loopt tegen grenzen aan. De VHT (branchevereniging textielinzamelaars en -sorteerders) berichtte onlangs dat onder hun leden een nijpende situatie ontstaat. Ook (publieke) inzamelaars geven aan dat het inzamelen en sorteren van textiel onder druk staat. Over deze ontstane situatie zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, VNG, VHT en NVRD in overleg. Ook de MRA draagt actief bij aan het zoeken van oplossingen voor het huidige textielprobleem. Zo adviseert de MRA samen met partners zowel de NVRD als de VNG op dit onderwerp.

Verken lokale mogelijkheden
Bij problemen worden gemeenten geadviseerd om met hun textielinzamelaars of sorteerders te verkennen welke mogelijkheden er lokaal zijn. Dat kan door te kijken of er tijdelijk een andere invulling aan contractafspraken kan worden gegeven. Ook kan worden overwogen om in deze situatie aan inwoners te vragen om hun textiel niet massaal naar de inzamelcontainers te brengen, maar nog even te bewaren of kleding weg te geven, te ruilen, repareren, online te verkopen of her te gebruiken. Lokaal maatwerk is hierin het sleutelwoord.

Voorbij de crisis
De samenwerking in de keten wordt intensiever. Dat is goed en nodig. Om de textielketen te sluiten, zoals beschreven in het beleidsprogramma circulair textiel, is structurele samenwerking op langere termijn nodig. Het besef is er dat veel bedrijven het moeilijk hebben en een circulaire economie ver weg lijkt. Het is juist nu ook de tijd om te werken aan hoopvolle samenwerkingen en initiatieven om voorbij te crisis te kijken naar de transitie naar circulaire oplossingen.

Meer weten of je visie meegeven? Neem hiervoor contact op met Marten Boels: mf.boels@lelystad.nl

Ga voor het Beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025 met onderliggende onderzoeken naar rijksoverheid.nl

Zie ook elders op deze website: Filmserie over vernieuwen garderobe met oude kleren