De MRA-samenwerking op het gebied van duurzaamheid beklijft meer en meer. Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg van de gemeente Diemen noemt de inzet op circulair inkopen één van de voornaamste successen tot dusver. “Dat loopt zonder meer goed.” Naast de gezamenlijke projecten, ervaart hij het leren van elkaars ervaringen als een mooie bijvangst binnen de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. “Hier mag meer aandacht voor komen. Wellicht kan de MRA zich ontwikkelen tot een soort kennismakelaar om duurzaamheidsinitiatieven te verbinden.”

De Roadmap Circulair Inkopen vormt een belangrijk middel om de ambities van de MRA-overheden op het gebied van circulair inkopen te realiseren. Sikkes-van den Berg kan goed uit de voeten met de praktische handleiding. “Bij iedere aankoop of aanbesteding helpt dit document ons weer een stapje verder richting circulaire economie.” Wat hem betreft mag er niettemin een tandje bij, namelijk aandacht voor maatschappelijk verantwoord inkopen. “Dan kijken we niet alleen naar klimaat en biodiversiteit, maar ook naar sociaal en lokaal. Op die manier kunnen we in de volle breedte body geven aan het circulair inkopen en het opdrachtgeverschap daarbinnen.” Diemen wil zelf vaart zetten achter deze bredere invulling van circulair inkopen. “Hiervoor stellen wij nu een actieplan op. Het zou mooi zijn als dit vervolgens MRA-breed dezelfde aandacht krijgt.”

Grondstoffenpaspoort
Maar er zijn meer thema’s binnen het MRA-duurzaamheidsdossier die hem aanspreken.  “Interessant vind ik het regionaal stimuleren van het gebruik van de grondstoffenpaspoorten. In Diemen hebben we de aanpak inmiddels toegepast op één van onze gebouwen. Het paspoort blijkt in de praktijk echt een opmaat naar circulair bouwen. Het paspoort stelt ons in staat om duurzamer om te gaan met de vele verschillende soorten bouwmaterialen. Belangrijk, want in mijn gemeente en uiteraard in de hele MRA-regio wordt veel gebouwd en verbouwd.”

‘Het Grondstoffenpaspoort vind ik een nuttig hulpmiddel
om duurzamer om te gaan met bouwmaterialen’

In het verlengde hiervan is hij blij met de toenemende aandacht binnen MRA Duurzaam voor textiel. “Door de coronacrisis is deze grondstoffenstroom nóg actueler. We zien immers nu dat het door het enorme aanbod in het proces gaat schuren. Dit verdient de komende tijd meer aandacht.”

MRA Green Deal
Sowieso is de vraag hoe we duurzaam economisch herstel kunnen bewerkstelligen nu razend actueel.” Sikkes-van den Berg kijkt in dit verband tevreden terug op de recente MRA-bijeenkomst over de weg naar duurzaam herstel uit de coronacrisis. “Dit was zeker een goede eerste aanzet voor een MRA Green Deal.” In dit verband ziet hij tal van kansen om in MRA-verband concrete afspraken te maken over het vergroenen van investeringen. “Neem het isoleren van woningen en gebouwen en verduurzamingsmaatregelen met betrekking tot de infrastructuur. Vaart zetten achter de maatregelen uit de Regionale Energiestrategie hoort daar ook bij, bij voorkeur in combinatie met investeringen in opleiding en omscholing. Hier ligt immers een markt om mensen van werk naar werk te begeleiden.”

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg (Diemen): “Ontwikkel de MRA tot een kennismakelaar om duurzaamheidsinitiatieven te verbinden”

Het positieve verloop van de bijeenkomst die de aanzet moet geven tot de MRA Green Deal is in zijn ogen een logisch gevolg van de korte lijnen binnen het portefeuillehoudersoverleg (PHO) MRA Duurzaamheid. Te meer daar voorafgaand aan deze bijeenkomsten de regio’s ieder voor zich de agenda bespreken. “Zo heeft Diemen voorafgaand aan het PHO eerst ruggenspraak met de lokale bestuurders uit de regio Amstel-Meerlanden. Dat werkt eigenlijk best goed. Verbeterpunt is nog wel dat de stukken soms wat laat zijn. Als dat beter kan, en ik weet dat iedereen daar zich tot het uiterste toe inspant, komt dit ons vooroverleg zeker ten goede.”

Diemer Centrale
Actueel in Diemen is het gesteggel over de bouw van een biomassacentrale door Vattenfall. Gemeentebreed is hier verzet tegen. Vooral vanwege de overlast, maar er bestaan ook ernstige twijfels over de duurzaamheid van de biomassa. Vanuit de MRA worden de zorgen gedeeld. “Ik ben heel blij met deze steun om dit plan tegen te houden. Onze bezwaren hiertegen hebben geleid tot een gezamenlijke brief aan minister Wiebes. Deze duidelijke vuist is zeker een extra signaal richting Rijk om hier nog eens goed naar te kijken. Het doet de energietransitie ook absoluut geen goed indien we het draagvlak hiervoor onder de inwoners kwijtraken.”

Inmiddels heeft Vattenfall besloten voorlopig af te zien van de bouw, maar het plan is nog niet van tafel. “Ik hoop dan ook dat we in deze kwestie op steun vanuit de MRA kunnen blijven rekenen. Grootschalige inzet van biomassa zou je wat mij betreft alleen moeten toestaan als je de CO2 opslaat of benut in bijvoorbeeld kassen. Dat zou een harde eis voor het Rijk moeten zijn. En de subsidie voor biomassa zou je moeten afschaffen, want dat is een perverse prikkel om te gaan investeren in een ongezond transitiemiddel.”

Duurzaamheidsagenda
De aanbesteding van Holland Park West vindt hij een mooi voorbeeld in zijn gemeente waar andere MRA-partners hun voordeel mee kunnen doen. “Onze aanpak biedt handvatten om werk te maken van duurzaamheid binnen de bebouwde omgeving.” In de aanbesteding zijn de speerpunten voor energie, circulair en klimaat op een heldere manier meegegeven aan de aannemers.” Persoonlijk is hij trots op de recent aangenomen duurzaamheidsagenda voor de komende vijf jaar. “Duurzaamheid krijgt in onze agenda nu vakoverschrijdend invulling. Hier gaan we de komende jaren de vruchten van plukken.”

Verbindende rol
Sikkes-van den Berg vindt dat de MRA-samenwerking nog aan kracht kan winnen door de onderlinge  ervaringen van de partners te delen. “Dat stimuleert het leren van elkaar.” In dit verband pleit de wethouder voor het verankeren van praktijkkennis. “De MRA is een groot gebied en ik heb vaak geen enkel idee wat er bijvoorbeeld bij Waterland of Lelystad gedaan wordt. Wat mij betreft ontwikkelt de MRA zich tot een soort kennismakelaar om duurzaamheidsinitiatieven te verbinden. De achterhoede kan dan profiteren van de ervaringen van de voortrekkers. Ook kan een kleinere gemeente op die manier gemakkelijk fungeren als een proeftuin binnen een project van een grotere gemeente. Ik zie veel mogelijkheden in dat soort combinaties.” In dit verband pleit hij ook voor het regelmatig organiseren van een ambtelijke Kennisdag voor het delen van elkaars goede voorbeelden. “Dat kan helpen om de onderlinge lijnen nog korter te maken.”