Het Rijk werkt aan een Nationaalplan Programma Circulaire Economie. De MRA kan zich op hooddlijnen vinden in het eerste concept, maar pleit in een reactie op het verhogen van de ambitie. Zo wil de MRA expliciet aan de ambitie voor 100% Circulair in 2050 vasthouden.

Het Rijk is bezig met een actualisatie van het lopende rijksprogramma dat in 2023 afloopt. Daarom wordt er nu gewerkt aan het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Het concept NPCE is onderdeel van interne beraadslaging van de decentrale overheden waar het Rijk mee spreekt: IPO, VNG en Unie van Waterschappen.

De MRA neemt deel aan de VNG-werkgroep VNG. In dit kader is op verzoek van de VNG gereageerd op het concept-NPCE.

De reactie van de MRA richt zich op vier punten:

  1. Wat wordt precies in 2050 bereikt?
  2. Verduidelijken via welke processen Rijk, regio’s en decentrale overheden beleidsdoelen en ambities samen gaan realiseren en elkaar in hun rollen kunnen versterken
  3. Implementatie motie ‘stop met sturen aan de achterkant’
  4. Regionale inzet en governance

 Klik hier voor de reactie van de MRA op het concept NPCE