De overheden die samenwerken in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben een belangrijke stap gezet om vanaf 2020 hun inkoop circulair te maken. Dit is een van de afspraken die bestuurders van de MRA-deelnemers vrijdag 18 oktober hebben gemaakt tijdens de MRA Duurzaamheid Top. Inmiddels is tijdens een bijeenkomst op 15 juni een vervolg aan de ze eerste top gegeven. Centraal stond dit keer de relatie tussen de ambities op het gebied van duurzaamheid en het herstel van de economie na de coronacrisis.

Wethouders en gedeputeerden van de MRA-overheden maakten verder onder meer afspraken over een circulaire aanpak van textielinzameling, de uitwerking van duurzame woningbouw en het koppelen van onderwijs- en arbeidsmarktkansen aan de klimaatopgave. Ook is afgesproken dat jaarlijks over de voortgang van de verduurzaming in de metropoolregio wordt gerapporteerd via een gerichte monitoring. De afspraken die tijdens de Top zijn gemaakt, moeten nog worden bekrachtigd door de colleges van de MRA-deelnemers en door gemeenteraden en Provinciale Staten.

Krachtig signaal

De MRA streeft ernaar een regio te zijn waar verspilling van grondstoffen en energie tot het verleden behoren en producten maximaal voor hergebruik in aanmerking komen. Gezamenlijk zijn de overheden in de MRA goed voor een inkoopvolume van € 4 miljard euro per jaar. Door hun krachten te bundelen, geven zij een krachtig signaal af aan de markt. Vorig jaar ondertekenden de MRA-deelnemers al een intentieverklaring om samen in 2025 minstens 50% van hun inkoopbudget aan te wenden voor circulaire inkoop.

Verkeersborden

Tijdens de MRA Duurzaamheid Top stelden de bestuurders vijf inkooppakketten vast waarmee kan worden gestart om circulair in te kopen. De pakketten hebben betrekking op bewegwijzering en verkeersborden, asfalt, bestratingsproducten en beton, kantoorinrichting en cateringdiensten.

Human Capital Agenda Klimaatopgave

Een andere afspraak die is gemaakt, is dat de MRA-overheden samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen gaan zorgen voor voldoende arbeidskrachten voor de klimaatopgave. Binnen een jaar willen de MRA-overheden een zogenoemde ‘Human Capital Agenda Klimaatopgave’ ondertekenen. Vooruitlopend daarop wordt ingezet op het starten van drie concrete trajecten, waarin regionale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen werk maken van bij-, om- en opscholingstrajecten voor essentiële functies.

Vervolg

De bestuurders spraken verder af om in juni 2020 een tweede MRA Duurzaamheid Top te organiseren. Dan willen de MRA-bestuurders niet alleen de voortgang bespreken van de tijdens deze Top gemaakt afspraken, maar ook afspraken maken over de verduurzaming van bedrijventerreinen, van culturele instellingen, van stadslogistiek en over de recycling van plastics.

Overzicht afspraken Duurzaamheid Top

De MRA-bestuurders hebben tijdens de Duurzaamheid Top een flink aantal afspraken besproken. Een deel daarvan zal dus door een brede meerderheid van de  bestuurders met een positief advies aan hun eigen college worden voorgelegd. Dit betekent dat er voldoende draagvlak zal zijn voor de uitvoering van alle afspraken. De andere afspraken zullen nader worden uitgewerkt in de aanloop naar een nieuwe Top in juni 2020. Van de recente top is een terug- en vooruitblik gemaakt, klik hier.

Klimaatopgave MRA
Tijdens de top werd ook de klimaatopgave voor de MRA in kort bestek geschetst, Tour de Horizon.

Vervolgbijeenkomst op 15 juni 2020
De coronacrisis zorgt voor veel economische onzekerheden. Veel ondernemers, ZZP’ers en werknemers maken zich grote zorgen over hun toekomst. Tegelijkertijd ontstaan kansen voor de ambitie van de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om een klimaatneutrale en circulaire regio te worden. De duurzaamheidssector kan een belangrijke banenmotor worden wanneer bijvoorbeeld kan worden gezorgd voor de versnelling of intensivering van investeringen. Maandag 15 juni vond hierover in MRA-verband een bijeenkomst plaats van bestuurders van overheden in de metropoolregio en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere organisaties. Lees verder:

MRA treft voorbereidingen voor eigen Green Deal >>

Duurzaam uit de coronacrisis komen kan! >>