De Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaat fors investeren in de energietransitie en de circulaire economie. De investeringen bedragen naar verwachting ruim € 3,8 miljard per jaar. Dit levert duizenden arbeidsplaatsen op. In het verlengde hiervan investeert Amsterdam € 78 miljoen in zes krachtige banenmotoren voor duurzaam economisch herstel in gemeente en regio. Van belang in dit verband is ook de Human Capital Agenda Klimaatopgave. Deze richt zich op  de beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten om de duurzame ambities van de MRA te realiseren. Dat blijkt uit een drietal publicaties.

Gevolgen voor de arbeidsmarkt
De te verwachten investeringen in de energietransitie bedragen in Noord-Holland tot € 3,6 mrd en Flevoland tot maximaal € 244 miljoen per jaar. Dat blijkt uit de studie ‘Duurzaamheid en energietransitie in Noord-Holland en Flevoland: Gevolgen voor de arbeidsmarkt’ van SEO Economisch Onderzoek. Het onderzoek gaat in op de kwantitatieve aspecten (benodigde arbeidscapaciteit) en de kwalitatieve aspecten (benodigde vaardigheden) van werkgelegenheid. Daarnaast speelt de vraag of investeringen in energietransitie en duurzaamheid een bijdrage kunnen leveren aan economisch herstel na de coronacrisis. In Noord-Holland is met de uitvoering van deze investeringsagenda jaarlijks tot maximaal 16 duizend fte gemoeid. Dit betreft het arbeidsvolume dat nodig is om alle plannen uit te voeren (bruto werkgelegenheid). In Flevoland is de vraag naar werknemers voor energietransitie en duurzaamheid jaarlijks maximaal 1.800 fte.

Voor de analyse is een inschatting gemaakt van de regionale impact van de investeringen met als leidraad dat toepassingen die sterk lokaal zijn ingebed zoals zon-PV en warmtenetten een grotere regionale component hebben dan bijvoorbeeld investeringen in het hoogspanningsnet. Het betreft de periode 2020-2030. Investeringsbedragen zijn samengesteld op basis van prognoses voor bijdragen vanuit provincies aan lopende plannen (Energieakkoord) en voorgenomen beleid (RES en uitvoering Klimaatakkoord). Het betreft het totaalbedrag van publieke en private investeringen in wind op zee, wind op land, zon-PV, warmtenetten, energiebesparing, CCS en elektrisch vervoer. Voor Noord-Holland geldt dat circa 80 procent van de investeringen is toe te rekenen aan Wind op zee. In Flevoland is ongeveer 50 procent van het investeringsbedrag gerelateerd aan investeringen in Wind op land.

Daarnaast besteedt het onderzoek aandacht aan investeringen in circulaire economie en versterking van midden- en hoogspanningsnetten. Niet alle investeringen zijn doorgerekend in het arbeidsmarktmodel, omdat de omvang van de investeringen onzeker is of als de regionale component onduidelijk is.

Duurzaamheid en energietransitie in Noord-Holland en Flevoland definitief rapport >>

Duurzaam-herstelplan
Amsterdam investeert € 78 miljoen in een duurzaam-herstelpakket met maatregelen die bijdragen aan werkgelegenheid en aan de verduurzaming van de stad. In totaal zijn er zes zogenoemde ‘banenmotoren’ voor een duurzame economie: een renovatie-, warmte-, zon-, eigen vastgoed-, klimaatadaptatie- en een duurzame-MKBmotor met elk een positief effect op de werkgelegenheid.

Gemeente Amsterdam – Factsheet Duurzaam Herstel >>

Human Capital Agenda Klimaatopgave

De Human Capital Agenda Klimaatopgave (HCA K) voor de provincies Noord-Holland en Flevoland werkt aan voldoende beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten die cruciaal zijn voor onze ambities op het gebied van de klimaatopgave (waarin de energietransitie en de transitie richting een circulaire economie belangrijk zijn). Dit was al belangrijk vóór de coronacrisis door het voortdurend tekort aan mensen1, met name in de techniek en de bouw. De coronapandemie voegt een nieuwe dimensie toe en vraagt extra inzet om arbeidspotentieel uit door de crisis getroffen sectoren (denk aan Schiphol, de evenementenbranche en de horecasector) door te laten stromen naar banen voor de klimaatopgave.

De HCA K is een initiatief van de provincies Noord-Holland en Flevoland, MRA en House of Skills. Dit kader is tot stand gekomen na gesprekken met diverse stakeholders en heeft als doel te faciliteren dat voldoende vakmensen beschikbaar zijn, nu en in de toekomst.

Samenvatting kader HCA >>