Ongeveer 99% van de gebruikte luiers in de MRA en in Nederland wordt als restafval verwerkt. De MRA wil dit percentage drastisch verlagen en onderzoekt mogelijkheden voor samenwerking op inzameling en verwerking voor deze grondstofstroom.

Slechts 1% van het gebruikte luiermateriaal in de MRA wordt gescheiden ingezameld. De MRA-overheden zien kansen en mogelijkheden om ook deze grondstofstroom beter te benutten. Zij zetten zij zich daarom in om wegwerpluiers hoogwaardiger te verwerken. Daarnaast werken ze aan het terugdringen van de hoeveelheid gebruikte wegwerpluiers. De projectgroep Circulaire Economie heeft een werkgroep Luiers ingesteld en heeft tevens opdracht gegeven voor nader onderzoek.

Werkgroep Luiers onderzoekt mogelijkheden

De werkgroep Luiers is nauw betrokken bij het onderzoek naar inzameling en verwerking van luiers. Onderzocht werd onder andere wat de mogelijkheden zijn voor inzameling, welke systemen hiervoor bestaan, wat de kosten zijn en welke resultaten het oplevert. Het rapport naar inzameling en verwerking van o.a. luiers is inmiddels beschikbaar.
De werkgroep onderzoekt voor de MRA-gemeenten de opties om aan te sluiten bij de verwerkingsinstallatie van het AEB.
Kennis over en ervaringen met diverse inzamelingsmethoden worden binnen de werkgroep gedeeld. Daarbij worden verschillende logistieke opties tegen het licht gehouden. Ook stimuleert de werkgroep het delen van kennis met betrekking tot preventie, bijvoorbeeld opgedaan binnen het project Mazzelkontjes in de Haarlemmermeer.
De werkgroep zoekt aansluiting bij bestaande regionale en landelijke initiatieven zoals het ketenproject van Rijkswaterstaat ‘Uit de luiers’. In de MRA-werkgroep Luiers zijn zowel overheden als afvalverwerkende bedrijven vertegenwoordigd.

Gemeenten trekken gezamenlijk op

Het AEB werkt aan een installatie waarmee ongeveer 18% van het totale aanbod aan gebruikte wegwerpluiers in de MRA verwerkt kan worden. Om dit te realiseren is zekerheid over de levering van gebruikte luiers nodig. De werkgroep Luiers werkt daarom aan een gemeenschappelijk MRA-kader voor de verwerking van luiers. Gemeenten maken hierbij zelf de afweging of zij luiers als aparte afvalstroom gaan inzamelen of niet.

MRA Mazzelkontjes: hip én herbruikbaar

Op basis van de ervaringen van gemeente Haarlemmermeer in het project Mazzelkontjes, verkent de werkgroep de mogelijkheden om het gebruik van weggooiluiers te verminderen. Herbruikbare luiers zijn een voor de hand liggend alternatief. Maar, het gebruik van uitwasbare luiers roept bij veel mensen negatieve beelden op. Om de beeldvorming van uitwasbare luiers positief te beïnvloeden, zoekt de werkgroep onder andere samenwerking met Milieu Centraal.

Campagnefolder Mazzelkontjes >>

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Marten Boels.