Wethouder Nicole Mulder van de gemeente Heemstede is blij met de samenwerking op het gebied van duurzaamheid binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Te meer daar met name op het punt van de circulaire economie inmiddels echt zaken worden bereikt. De energietransitie staat in dit opzicht meer in de startblokken. “Logisch, want in de voorgaande jaren stond vooral de samenwerking binnen het economisch domein centraal.”

Er zijn beslist verbeterpunten, maar Nicole Mulder ervaart de MRA-samenwerking meer en meer als steun in de rug bij het verwezenlijken van de gemeentelijke duurzaamheidsambities. Met name de intentieverklaring Circulair Aanbesteden MRA met daaruit en daaruit voortvloeiend de Roadmap Circulair Inkopen is in haar ogen een mijlpaal. “Ik heb het idee dat daar echt energie uit voort is gekomen. Een dergelijk  concreet hulpmiddel brengt partijen bij elkaar. Daardoor wordt kennis gebundeld, ook van bedrijven en instanties buiten het eigen MRA-netwerk. Echt een uitstekende start om circulaire inkopen in ons beleid te verankeren.”

Meerdere gremia
In het energiedossier ziet zij kansen voor versnelling via de regionale energiestrategie (RES). Hiervan is voor haar regio, Noord-Holland Zuid, recent de conceptversie openbaar gemaakt. “Hierin is in eerste instantie de rol van de MRA overigens kleiner. De RES wordt immers met name direct getrokken door de gemeenten en de provincie in plaats van de MRA. Daar wil dan nog wel eens wat onduidelijkheid over ontstaan, ook in het beeld naar buiten toe van wat nu respectievelijk de MRA, de provincie en de gemeenten zelf doen. Dit aspect verdient aandacht, ook om misverstanden of dubbel werk te voorkomen. Laten we goede afspraken maken over wat waar wordt neergelegd.”

Wethouder Nicole Mulder: “De vertaling van de MRA-aanpak naar inwoners verdient aandacht”

De wethouder wijst in dit verband ook op de nieuwe MRA Agenda die recent is gepresenteerd. “Natuurlijk is het goed dat we hierin onze gezamenlijke ambities als stip op de horizon hebben gezet. Op het punt van de uitvoering moet vervolgens helder zijn wat binnen het MRA-programma past en waar de gemeenten vooral zelf mee aan de slag gaan.” Aandacht verdient daarbij ook het verschil in onderlinge slagkracht. “Grotere gemeenten zijn bijvoorbeeld flexibeler om nieuwe uitdagingen direct op te pakken. Zij kunnen gemakkelijker trekkers aanwijzen voor de projecten en programma’s.” Heemstede kan die niet zomaar uit de hoge hoed toveren. “Onze capaciteit is beperkt en dat geldt voor alle kleinere gemeenten binnen de MRA-samenwerking.” Mulder pleit ervoor om vooral met de voeten op de grond te blijven staan en niet te verdwalen in visies. “Maak de ambities concreet door bijvoorbeeld het benoemen van deelprojecten. Anders loop je het gevaar te blijven hangen in intenties.”

Regio-overleg werkt
Blij is Mulder met het gezamenlijk optrekken in regioverband onder de vlag van de MRA. “Wij hebben bijvoorbeeld met IJmond en Zuid-Kennemerland een portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid. In dit overleg spreken we over concrete onderwerpen en over het samen oppakken van MRA-afspraken. Dit overleg biedt bovendien aangrijpingspunten om kennis die in de grotere gemeenten is ontwikkeld door te sluizen naar de kleinere.” Met het oog op het verwerven van draagvlak is het wel van belang om onderwerpen concreet naar inwoners te kunnen vertalen. “Zeker indien we aan een groot project financieel moeten bijdragen wil ik weten wat de spin off voor mijn gemeente is.”

‘Verduurzaming is de weg om de dingen nu
definitief op een andere manier te doen’

Integraal programma
Trots is Mulder op de duurzaamheidsnota die deze maand door de raad is vastgesteld. “Het is een verbindende nota waarin we alle aspecten van ecologie, circulaire economie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie én energietransitie hebben samengebracht. Daardoor is een integrale aanpak mogelijk. Hierin gaan we met jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s de komende vier jaar werk van maken.” Rode draad is het verweven van duurzaamheid in alle beleidsonderdelen. “De uitwerking van het beleid vindt dus niet alleen binnen het programma duurzaamheid plaats, maar juist in alle onderdelen van het gemeentelijk beleid.”

Actueel de komende maanden is de al eerder genoemde Regionale Energiestrategie waaraan Heemstede actief heeft bijgedragen. De uitvoering kan als alles meezit eind dit jaar van start gaan. “Wij hebben dan met name een flinke kluif aan de warmtetransitie. Daar ligt echt een uitdaging, omdat een groot deel van onze woningvoorraad in de jaren ‘30 is gebouwd, met veel particuliere eigenaren. Wat daarbij zal helpen is dat we een actieve raad hebben en ook de inwoners ongelooflijk betrokken zijn.”

Opwaartse beweging
Kijkend naar de nabije toekomst hoopt Mulder dat de bestuurlijke samenwerking in MRA-verband meer zal landen bij de gemeenteraden. “Zij vertegenwoordigen toch de inwoners. Wil je echt zaken in beweging krijgen, dat moet je hen zien mee te krijgen. Laten we op basis van de nieuwe MRA Agenda goede programma’s maken met aandacht voor de sterke punten van zowel het stedelijk gebied als onze groene gebieden.” Zij realiseert zich dat van de huidige coronacrisis wellicht een vertragend effect zal uitgaan. Aan de andere kant kan deze crisis  ook veel aanknopingspunten bieden om juist vaart te zetten achter de verduurzaming van de samenleving. “Je ziet dat mensen nu allerlei nieuwe wegen inslaan om de economie toch draaiende te houden. Ik denk dat verduurzaming de weg is om de dingen nu definitief op een andere manier te doen. Het zou fantastisch zijn indien uit deze crisis een opwaartse beweging voortkomt om hier handen en voeten aan te geven.”