In april 2019 is het Nationaal Convenant Cirkelstad gelanceerd. In aansluiting daarop wil de MRA als eerste regio in het land toewerken naar de ondertekening van een Regionaal Convenant Cirkelstad. Dat convenant is de start van het Regionaal Programma Cirkelstad om circulair, energieneutraal en klimaat adaptief bouwen in de regio met sluitende businesscases op zo kort mogelijk termijn mogelijk te maken.

Het Regionaal Programma Cirkelstad (RPC) faciliteert een intensieve samenwerking in de stijl van het Nationaal Convenant op het gebied van circulair en energieneutraal bouwen binnen de regio tussen relevante partners vanuit overheden, corporaties en projectontwikkelaars en investeerders. Dit programma wordt gefaciliteerd door het Bouwprogramma van C-creators, Cirkelstad regio MRA en de MRA-programma’s Bouwen en Wonen en Circulaire Economie. Ondertekening van het MRA-convenant vindt plaats op 18 oktober 2019 tijdens de Duurzaamheid Top.

Eigen projecten
Binnen het programma brengt elke partner eigen projecten in. Er hoeft niet een nieuw project te worden ontwikkeld, maar het gaat wel om projecten waarin de schuring tussen duurzaamheid en versnelling voelbaar is. In die projecten wordt gewerkt aan nieuwe beleidsinstrumenten en aan circulaire en klimaatneutrale oplossingen. Hierdoor ontstaat zicht op de praktijk, de randvoorwaarden en mogelijkheden om tot sluitende businesscases te komen.

Woningbouwversnelling
Het resultaat is dat in 2022, wanneer de volgende stap van de woningbouwversnelling in de regio volgt, uitspraken mogelijk zijn over kosten van circulair en klimaatneutraal bouwen en over benodigde aanpassing van regelgeving. Dit alles met als doel om sluitende businesscases helder te hebben. Zodat markt en overheid ruimhartig kunnen investeren in duurzame projecten voor bouwen en wonen. Ook MRA-overheden die niet direct aan het programma Cirkelstad deelnemen, committeren zich aan de uitkomsten en aanbevelingen die het programma oplevert rond de implementatie na 2022.

Drie sporen
Het RPC is een programma voor drie jaar met drie sporen. Spoor 1 is gericht op Overheden en Marktpartijen (investeerder/projectontwikkelaar-koppel), spoor 2 op Corporaties en spoor 3 op kennisontwikkeling en regelgeving. Het streven is om minimaal 5 overheden, 5 marktpartijen en 5 corporaties aan het programma te verbinden. Binnen de sporen 1 en 2 wordt gewerkt aan het vergaren van ervaring en kennis binnen daadwerkelijke projecten. Dit gebeurt via gezamenlijke intervisie-sessies. Elke partner brengt het eerste jaar één project in, het tweede jaar twee projecten en het derde jaar drie projecten.

Projectaudits
Jaarlijks wordt met elkaar bepaald, wat voor soort projecten relevant zijn voor het programma en worden bijpassende projecten gekozen. De projecten worden door de partners zelf uitgevoerd. Vanuit het programma vindt per project een audit plaats gebaseerd op een, door de TU Delft ontwikkeld, kennisinfrastructuur. Deze audit wordt uitgevoerd door onafhankelijke Cirkelstadpartners. Dezelfde partijen die op nationaal niveau (Samen versnellen) audits uitvoeren, werken op basis van dezelfde wijze en toegang hebben tot de eerder genoemde kennisinfrastructuur. Op deze manier bouwt elk project in de regio verder op een landelijke database van kennis en ervaring.

Ondersteuning
Vanuit het programma vinden vier gemeenschappelijke sessies per jaar plaats, bij voorkeur op locatie van een van de partners. Deze sessies fungeren als een soort van intervisie: niet alleen de resultaten van de audit, maar zeker ook andere kennis en ervaring wordt in de eigen regio met elkaar gedeeld.