Het Noordzeekanaalgebied vanuit de energietransitie en circulaire economie een zo groot mogelijke bijdrage laten leveren aan de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dát is de ambitie van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG). Een rapport schetst de kansen en acties voor de korte en lange termijn.

In opdracht van het Projectbureau NZKG heeft CE Delft, Studio Marco Vermeulen en SEO Economisch Onderzoek een ontwikkelstrategie energietransitie NZKG uitgewerkt.

Basisstappen
Het rapport gaat eerst in op de robuuste strategische stappen voor de korte termijn (de basisstappen), te weten:
1. De elektriciteitsinfrastructuur in het gebied wordt verzwaard ten behoeve van de groeiende vraag naar elektriciteit (elektrificatie in de industrie, elektrisch vervoer, elektrische warmtepompen). Ook smart grids passen daarbij
2. De bestaande aardgasinfrastructuur wordt geleidelijk omgebouwd naar een waterstofinfrastructuur, inclusief een koppeling met een landelijk waterstoftransportnetwerk.
3. Het bestaande CO2-net van OCAP dat nu vanuit Rotterdam via de glastuinbouwgebieden tot aan het havengebied in Amsterdam loopt wordt uitgebreid naar AfvalEnergieBedrijf Amsterdam (AEB) en naar Tata Steel, met ook een uitvoermogelijkheid naar CO2-opslag in lege aardgasvelden onder de Noordzee.
4. Het NZKG gaat warmte leveren aan de bebouwde omgeving in IJmond, Zaanstad en Amsterdam, vanuit restwarmtebronnen, indien geologisch mogelijk vanuit geothermie, en op termijn ook met restwarmte op lage temperatuur van datacenters. Een deel van het warmtenetwerk is al bestaand.
5. In het NZKG wordt ingezet op uitbreiding van de circulaire economie, mede vanwege het strategische knooppunt van energie- en logistieke infrastructuren in het gebied. Hieronder valt ook relatief kleinschalige bio-energieproductie (biobrandstoffen, groengas) uit reststromen. De circulaire economie vergt ook uitbreiding van (fysieke en milieu-) ruimte.
6. In het NZKG wordt ruimte geboden voor aanleg en onderhoud van windparken op zee. Dat vergt een haven, en daarnaast ook ruimte voor opslag, assemblage en productie van onderdelen.

Ontwikkelrichtingen
Vervolgens worden vier mogelijke ontwikkelrichtingen voor de langere termijn verkend, namelijk:
1. NZKG als nationale/internationale waterstofhub
2. Alle afgevangen CO2 gebruiken als grondstof|
3. NZKG als elektriciteitsleverancier voor de MRA
4. Productie en opslag van biobased brandstoffen

Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG >>