De portefeuillehouders Duurzaamheid van de MRA hebben eind 2017 opdracht gegeven voor het opstellen van een ontwikkelvisie Circulaire Economie voor de overheden in de regio voor de periode tot eind 2020.

De ambities en plannen in deze visie vormen de basis voor het werk van de MRA-overheden aan de omslag naar een volledig circulaire regio.

Het MRA programma heeft ervoor gekozen om via drie samenhangende sporen te werken, die elkaar ondersteunen en versterken:

Hoofdlijnen programma

Voor circulair inkopen en opdrachtgeverschap is inmiddels een intentieverklaring ondertekend door 36 partijen.

Daarnaast werkt de MRA aan een hogere verwaarding van afvalstoffen, met als doel om waardevolle elementen opnieuw of hoogwaardiger te benutten. Specifiek richt de MRA-inzet zich via werkgroepen op de volgende zes grondstoffenstromen:

Verder wordt gewerkt aan randvoorwaardelijke thema’s, zoals het meten en monitoring van circulariteit en circulair inkopen, lobby richting de Rijksoverheid, het wegnemen van belemmeringen voor ondernemers, duurzame logistiek, de samenhang tussen bedrijfsafval en huishoudelijk afval en het op termijn ontwikkelen van een grondstofalliantie of regionaal grondstofakkoord.

In de ontwikkelvisie Circulaire Economie is samenhang aangebracht tussen de bestaande actiepunten van de MRA-agenda. Ook wordt er aangehaakt bij de beleidsontwikkelingen van het Rijk.