Leidraad voor alle activiteiten in 2023 is de Uitvoeringsagenda MRA Circulaire Economie. Hierin staan alle activiteiten benoemd. Ook wordt aangegeven wat het kernteam gaat doen en wat hiervoor nodig is van de MRA-overheden.

Via de werkgroepen en onze projectgroep Circulaire Economie hopen we dit jaar flink wat acties in gang te zetten. Uiteraard samen met alle dertig gemeenten, de twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam. Vooral dat ‘samen’ is natuurlijk heel belangrijk, want de MRA is van ons allemaal!

Activiteiten
De Uitvoeringsagenda MRA Circulaire Economie geeft een overzicht van het programma in 2023. Centraal staan de volgende veertien activiteiten:

Algemeen:

 1. Opstellen voorstel voor aanpak ‘Circulariteit als het nieuwe normaal

Circulaire inkoop:

 1. Realisatie doelstelling 10% circulair inkopen in 2022
 2. Uitwerking module impact meting
 3. Nationale afstemming inkoop en aangeven wat nodig is om de MRA koploperspositie te versterken

Grondstoffenaanpak:

 1. Organisatie ketendagen textiel en plastic
 2. Uitvoeringsplan circulair textiel
 3. MRA-aanpak microplastics
 4. Ontwikkeling van een business case voor luiers
 5. Uitwerking hoogwaardige benutting van maaisel via circulair aanbesteden en met MRA-overheden die hiertoe overgaan de begeleidende inzet geven

Gebiedsontwikkeling:

 1. Opstellen handreiking integrale duurzame gebiedsontwikkeling
 2. Het coördineren van de wisselwerking tussen RCC en het convenant toekomstbestendig bouwen
 3. Aanpak integrale verduurzaming bestaande bedrijventerreinen

Overig:

  1. Rapportage voortgang uitvoering lobby-agenda
  2. Vernieuwen MRA duurzaamheid communicatie

Trekkers
Bij iedere activiteit staat de collega uit ons MRA-team genoemd die de actie trekt en wanneer de activiteit aan het platform Economie of Ruimte wordt voorgelegd. De trekkers zijn voor al jullie vragen en suggesties het directe aanspreekpunt. Ook verzorgen zij de ondersteuning naar alle MRA-partners. Blijf met vragen of onzekerheden dus niet rondlopen, maar richt je op hen.

Via onze nieuwsbrief zullen we je weer maandelijks op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen. Daarnaast staat veel actuele informatie op onze website. Neem tot slot bij vragen, twijfels of wat dan ook contact met ons op.

Kernteam MRA Circulaire Economie

Mail voor vragen, opmerkingen of tips naar Edwin Oskam (e.oskam@amsterdam.nl) en/of  Lex Hendriksen (ahendriksen@haarlem.nl).