Tijdens de Duurzaamheid Top committeren de 35 deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam zich aan een versnelde inzet op verduurzaming in de komende twee jaar. Veel aandacht krijgt het integraal verankeren van duurzaamheid en klimaat in andere programma’s en thema’s van de Metropoolregio Amsterdam.

De basis voor de versnelling ligt in de nieuwe MRA Actieagenda, waarvan onderstaande afspraken een concrete uitwerking voor elementen zijn voor de komende twee jaar. Met het onderschrijven van deze afspraken leggen de colleges van de 32 Gemeenten, de beide Provincies, de Vervoerregio en (voor sommige afspraken) externe stakeholders zich vast op wat in de diverse programma’s concreet in gang gezet wordt. Om de doelstellingen met betrekking tot klimaat en duurzaamheid te implementeren zullen zij hiervoor de benodigde inspanningen leveren en onder coördinatie van het MRA-bureau werken aan de hieronder genoemde doelen en ambities.

Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van de te bekrachtigen afspraken op de Duurzaamheid Top:

 • Concretiseren gezamenlijk duurzaam inkopen en opdrachtgeven
 • Samen vormgeven van circulaire aanpak plastics, luiers en textiel
 • Aan de slag met Green Deal ZES (zero-emissie stadslogistiek)
 • Komen tot circulair bouwen in de MRA via het driejarig Regionaal Programma Cirkelstad
 • Verduurzaming bedrijventerreinen
  1. Onderdeel 1: Duurzaamheidscriteria voor uitgiftebeleid bedrijventerreinen via een MRA brede standaardaanpak
  2. Onderdeel 2: Verduurzaming bestaande bedrijventerreinen
 • Onderwijs- en arbeidsmarktkansen op het terrein van verduurzaming en energietransitie
 • Optimalisatie van het energiepotentieel in de ondergrond
 • Monitoring en verantwoording duurzaamheid
 • Verduurzaming cultuurgebouwen

Pakket conceptafspraken voor Duurzaamheid Top >>