De Pro­vin­cie Noord-Hol­land heeft de kan­sen voor hoog­waar­dig her­ge­bruik van hout in kaart ge­bracht. Al­leen al in de Me­tro­pool­re­gio Am­ster­dam is er voor een waar­de van mi­ni­maal 200 mil­joen euro ge­bruikt hout be­schik­baar per jaar. Deze prestatie is nu beloond met de Cir­cu­lar Award Pu­blic 2020. De prijs gaat naar het meest in­no­va­tie­ve pro­ject van een over­heid dat tot de ver­beel­ding spreekt en laat zien wat een cir­cu­lai­re eco­no­mie kan be­te­ke­nen voor Ne­der­land.

De pro­vin­cie ont­wik­kel­de een open­baar re­ken­mo­del voor ver­schil­len­de bu­si­nes­sca­ses en is ge­start met twee pi­lots voor cir­cu­lai­re hout­ke­tens. Zo wor­den van bomen uit Am­ster­dam hou­ten de­tail­le­rin­gen ge­maakt voor de bouw en krij­gen rest­bal­ken uit sloop­pan­den een twee­de leven in an­de­re ge­bou­wen. “Hout is een zeer waar­de­vol ma­te­ri­aal dat we niet voor laag­waar­di­ge toe­pas­sin­gen als ener­gie moe­ten ge­brui­ken”, aldus Ju­ry­voor­zit­ter prof. dr. Loui­se Vet (NI­OO-KNAW). “Hout is een ge­wel­dig ma­te­ri­aal. Het is on­der­deel van de bi­o­lo­gi­sche cy­clus. We moe­ten het zo lang mo­ge­lijk uit de cy­clus halen.”

Hol­land Hout­land
De jury roemt dit pro­ject als mooi voor­beeld van Hol­land als hout­land. Vet: “Hout houdt heel lang CO2 vast als je het ge­bruikt voor een lang­du­ri­ge toe­pas­sing in bij­voor­beeld, de bouw. Er is ook bijna geen cir­cu­lair­der ma­te­ri­aal te be­den­ken dan hout. In de pro­vin­cie Noord-Hol­land is nu een be­lang­rij­ke pilot uit­ge­voerd, waar­in 1.200 bal­ken en zeven ki­lo­me­ter aan hou­ten gor­din­gen se­lec­tief zijn ge­sloopt en be­schik­baar zijn ge­maakt voor her­ge­bruik. Een mooi voor­beeld dat veel na­vol­ging ver­dient. Hol­land is een ver­bas­te­ring van hout­land. Daar­om een op­roep aan ar­chi­tec­ten: ga ont­wer­pen met hout!”

Over de Cir­cu­lar Awards
Uit 121 in­zen­din­gen zijn drie op­val­len­de cir­cu­lai­re pro­jec­ten van pu­blie­ke in­stel­lin­gen en drie be­drij­ven ge­se­lec­teerd. Ju­ry­le­den zijn onder an­de­re Cathe­lijn Pe­ters (di­rec­teur Unie van Wa­ter­schap­pen) en An­toi­ne Hei­de­veld (Ver­snel­lings­huis Ne­der­land Cir­cu­lair). De Cir­cu­lar Awards is een ini­ti­a­tief van het Ver­snel­lings­huis Ne­der­land Cir­cu­lair! in op­dracht van het mi­nis­te­rie van IenW. De Awards wer­den uit­ge­reikt tij­dens de Na­ti­o­na­le Con­fe­ren­tie Cir­cu­lai­re Eco­no­mie.

Bron: wijnoordholland.nl