Vanuit verschillende invalshoeken onderneemt de Metropoolregio Amsterdam actie om de luierberg in het restafval te verminderen. Tijdens de bijeenkomst ‘Business case voor een UPV op luiers?’ zijn de klokken gelijk gezet. De afkorting UPV staat voor: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat er draagvlak lijkt te zijn voor de inrichting van een producentenverantwoordelijkheid voor luiers en incontinentiemateriaal. Er is behoefte om de mogelijkheden om te komen tot een UPV-systeem verder uit te werken.

Eerste ervaringen
Binnen de MRA is inmiddels veel kennis beschikbaar over de inzameling en verwerking van luiers en incontinentiemateriaal. Zo is er in zowel Amsterdam, Gooi- en Vechstreek en Edam-Volendam ervaring opgedaan met het apart inzamelen van luiers. Dit is gebeurd met verschillende systemen: apart bij  kinderdagverblijven, in combinatie met bedrijfsafval en nascheiding via aparte verzamelcontainers. Ook is er inmiddels meer bekend over de technische mogelijkheden van de verschillende verwerkingsmethoden. Deze kennis en ervaring, waaronder een initiatief van  Meerlanden in het westelijk havengebied van Amsterdam  is beschikbaar bij Marten Boels, grondstoffenregisseur voor de MRA (martenboels@iprnormag.nl). Ook heeft Meerlanden het initiatief genomen om recyclecapaciteit in de MRA te willen ontwikkelen. Het beoogde stappenplan is tijdens de bijeenkomst toegelicht.

Mazzelkontjes
Tot slot bleek dat er veel mogelijkheden zijn om de ‘Mazzelkontjes’-campagne van de MRA in aangepaste vorm toe te passen. Van communicatie op de website tot ondersteuning van kinderdagverblijven om wasbaar te gaan gebruiken. Breed gedragen lijkt het beleidsuitgangspunt dat wasbaar beter is dan recycling. Daar staat tegenover dat de doelgroep hiervoor waarschijnlijk kleiner is. Naar verwachting komt er in later dit jaar een levenscyclusanalyse beschikbaar over het verschil in milieu-impact tussen het wassen en recyclen van luiers.

Onderzoeksrapport
Dat de recycling van luiers en incontinentiemateriaal kansrijk is, blijkt ook uit een recent onderzoeksrapport van TAUW. Dit is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Verder lezen