Het ontwikkelprogramma Circulaire Economie van de MRA is gericht op de slag voorwaarts: naar een circulaire economie in de regio. Op dit moment werken we in al onze werkgroepen en projecten toe naar die circulaire economie, via concrete acties en stappen in de goede richting.

Langetermijnvisie

We willen een langetermijnvisie ontwikkelen over de rol van onze MRA-overheden in de circulaire economie in de regio. In 2019 zal daarvoor een traject worden opgestart in samenwerking met de diverse overheden en MRA-partners.

 Beginpunt samenwerking

De Circulair Inkoop Intentieverklaring en de Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap, de Intentieverklaring transparantie in de textielketen en de Intentieovereenkomst circulaire luierverwerking zijn het beginpunt van samenwerking op grondstoffen tussen MRA-overheden. Daarmee ontstaat meer bewustzijn en praktijkervaring op het gebied van circulaire toepassing van deze stromen.

Middellange termijn

Op middellange termijn streven we in ieder geval naar de volgende circulaire mijlpalen:

  • Circulair inkopen: doelstellingen van 10% in 2022, 50% in 2025 en dan op naar 100% (bij voorkeur in 2030).
  • Toewerken naar regionaal inkopen (met zoveel mogelijk gemeenten gezamenlijk inkopen van productgroepen). In 2025 is er in de MRA op een aantal grondstoffenstromen een gezamenlijk (in/verkoop)beleid en inzamelingsbeleid door gemeenten.
  • Circulair Bouwen: een zo circulair mogelijke nieuwbouwtranche 2022 bewerkstelligen en invoering materialenpaspoort.

Grondstoffenalliantie

Het komend jaar wordt de eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden van een MRA- grondstoffenalliantie. De alliantie maakt het mogelijk dat een aantal grondstoffenstromen gezamenlijk wordt ingekocht, ingezameld na gebruik en waar mogelijk circulair verwerkt.

De alliantie is mogelijkerwijs een PPP-samenwerkingsverband tussen MRA-overheden en een selectief aantal grote ondernemers, die circulaire bedrijvigheid toepassen op die gebundelde stromen. De verwerkingsinstallaties van die stromen worden verdeeld over de regio, en er wordt een kosten-baten verrekening ontwikkeld, waardoor de alliantie voor alle partijen relevant is, zowel financieel als qua arbeidsmarkt en qua maatschappelijke opgaaf. Ook inwoners worden wellicht in de gelegenheid gesteld om te participeren in deze alliantie. Daarmee zetten zij in op een duurzame buurt/stad/regio, versterken de lokale/regionale economie en de sociale cohesie.

Wellicht wordt het uiteindelijk een ander model. Om daarop voor te bereiden, gaan in 2019 de eerste consultaties, verkenningen, onderzoeken en voorbereidingen plaatsvinden. Idealiter kan in 2025 een grondstoffenalliantie worden opgericht.