De portefeuillehouders hebben vooral gesproken over de opzet van de komende Duurzaamheid Top op 18 oktober. Ook is gesproken over de uitgangspunten die vanuit duurzaamheid zijn en moeten worden meegegeven aan de opstellers van de nieuwe MRA Agenda. Verder is de voortgang geschetst rond een aantal lopende acties op energiegebied en hebben de bestuurders ingestemd met de herijking van het programma Circulaire Economie.

Gedeputeerde Cora Smelik van Flevoland is de nieuwe voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Duurzaamheid; zij neemt deze rol over van haar collega gedeputeerde Jop Fackeldey. De provincie Noord-Holland wordt nu vertegenwoordigd door gedeputeerde Zita Pels; tevens was NH-gedeputeerde Edward Stigter aanwezig. Amstelland wordt – tot een nieuwe wethouder duurzaamheid is benoemd – tijdelijk vertegenwoordigd door de Diemense wethouder Lex Scholten.

Presentatie Invest-MRA
Het PHO heeft met interesse gereageerd op de presentatie van Marc Muntinga, kwartiermaker Invest-MRA. Hij maakt een ronde langs alle MRA-colleges om te verkennen of er draagvlak is voor de oprichting van een organisatie met expertise op het gebied van financieringsvraagstukken gekoppeld aan een investeringsfonds voor de metropoolregio. De oprichting van Invest-MRA moet onze regio in staat stellen om optimaal aan te sluiten op het landelijke investeringsfonds Invest-nl dat het kabinet gaat starten. Muntinga bood aan om desgewenst ook in de deelregio’s een nadere toelichting op de plannen te geven. Het programma wordt via het MRA-platform Economie verkend en uitgewerkt.

Projecten energietransitie
Wethouder Sanna Munnikendam van Zaanstad gaf een toelichting op de follow up Smart Grids. Haar gemeente, beide provincies, Amsterdam en Liander werken samen aan een concreet voorstel voor de verdere invulling van deze actie. Het betreft de uitwerking van actiepunt 4.9 van de MRA-actieagenda, waar Zaanstad trekker van is.

Het PHO heeft er verder mee ingestemd om het resterende budget voor actie 4.11 (verduurzamen bebouwde omgeving) aan te wenden voor het verduurzamen van culturele instellingen in de MRA. Dit is als apart programma gestart en behoort tot één van de acht voor te leggen afspraken voor de Duurzaamheid Top.

Aan de orde kwam ook de stand van zaken rond de uitwerking van de Human Capital Agenda, het koppelen van vaardigheden voor de arbeidsmarkt die voortkomen uit de verduurzaming van de MRA. Het PHO heeft ingestemd met het voorstel om op korte termijn in een afzonderlijk MRA-breed bestuurlijk overleg over de verdere aanpak te spreken. Datum daarvoor wordt waarschijnlijk 19 november tijdens een middag waarvoor deels ook vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd. Op 21 november komt dit onderwerp uitgebreider aan de orde tijdens het volgende PHO. De portefeuillehouders benadrukten het belang om aan te sluiten bij alles wat rond dit onderwerp al loopt en daarbij vooral te focussen op de vertaling naar concrete acties. Een definitief besluit over het bestuurlijk trekkerschap voor dit traject is nog niet genomen. Gedeputeerde Zita Pels (NH) en wethouder Robbert Berkhout (deelregio Zuid-Kennemerland) zijn hiertoe bereid, maar eerst is nog afstemming nodig met de leden van de stuurgroep House of Skills. [NB: Inmiddels is vanuit de provincie Flevoland gedeputeerde Appelman naar voren geschoven als één van de bestuurlijk trekkers]

Nieuwe MRA Agenda
Met betrekking tot de nieuwe MRA Agenda hebben de bestuurders positief gereageerd op de
input die vanuit de programma’s Circulaire Economie en Energietransitie is meegegeven aan het voorbereidingsteam. Kernwoord is systeembenadering: beschouw duurzaamheid als onderdeel van een totaalaanpak. Bedoeling is om in dit kader voor nieuwe bedrijven en voor kantoor- en woningbouwlocaties te komen tot een gebiedsbenadering waar duurzaamheid integraal onderdeel van is. Daarnaast dienen zaken binnen de eigen duurzaamheidskoker blijvend aandacht te krijgen; denk aan onderwerpen als circulair inkopen en de aanpak van afvalstoffenstromen. Meer dan tot nu toe gebeurt, dient daarbij de focus te liggen op de meerwaarde van de MRA-samenwerking. Als deze er niet is, dan hoeft de MRA geen rol op zich te nemen. Is die rol er wel, dan is het juist wél van belang om hier in MRA-verband werk van te maken.

Afgesproken is dat in de aanloop naar de bespreking van de nieuwe MRA Agenda in de platforms ambtelijk een notitie wordt opgesteld t.b.v. de leden van het PHO Duurzaamheid. Er is namelijk geen PHO meer tussen het moment van behandeling van de concept-agenda in die platforms en de oplevering van de nieuwe MRA Agenda. De tijdens het PHO vastgestelde input wordt als referentie voor de notitie meegenomen. De notitie zelf gaat per mail naar de leden van het PHO, waarna in een schriftelijke ronde wordt bezien of deze de basis kan vormen voor een gezamenlijke reactie naar de platforms en de Agendacommissie.

Biomassa
Herbevestigd is het belang om in het PHO van 21 november uitgebreider over biomassa te spreken. Dan zijn namelijk ook de resultaten uit de lopende inventarisatie naar het biomassagebruik in de MRA beschikbaar.

Herijking programma Circulaire Economie
Het plan van aanpak is vastgesteld om te komen tot een herijking van het programma Circulaire Economie naar een strategie voor meerdere jaren. Dit gebeurt in afstemming de nieuwe MRA Agenda. De herijking bouwt voort op het bestaande ontwikkelplan Circulaire Economie. In de deelregio’s komen hierover ook bijeenkomsten. Oplevering van het herijkte programma is voorzien in het voorjaar 2020;.

Duurzaamheid Top
Uitgebreid is gesproken over de zorg die kleinere gemeenten naar voren hebben gebracht: zij vrezen door hun beperkte capaciteit niet of nauwelijks invulling te kunnen geven aan de afspraken. Daardoor kan onderscheid ontstaan tussen ‘groot’ en ‘klein’ in de MRA. In reactie hierop hebben de programmanagers de opdracht gekregen om te zoeken naar manieren om deze risico’s te beperken. Inzet van de portefeuillehouders is om te bezien hoe grotere spelers in de MRA ondersteuning kunnen bieden aan kleinere gemeenten. Tijdens de Duurzaamheid Top zelf zal hierop eveneens worden ingegaan.

Ook is gesproken over het belang van een breed draagvlak. Als tijdens de Top blijkt dat niet iedere MRA-partij een afspraak mede kan onderschrijven, dan zal hier maximaal draagvlak voor worden gezocht. Verder is het belangrijk dat alle MRA-partners tijdens de Top met tenminste één bestuurder. vertegenwoordigd zijn. De leden van het PHO is gevraagd dit met bestuurders in hun deelregio te bespreken.

Op 10 september zijn de bijgestelde stukken voor de Top opnieuw aan alle MRA-bestuurders en de ambtelijke trekkers verstuurd. De komende weken zouden moeten worden benut om in deelregio’s en in de eigen organisatie een standpunt voor de Top voor te bereiden. Alle stukken staan ook op de website (klik hier).

Op vrijdag 27 september van 10.00 tot 12.00 uur vindt op het MRA-bureau een ambtelijke voorbereidingssessie plaats voor de Top.

Gedeputeerde Smelik riep tot slot op om analyses over de kansen die zichtbaar worden in de aanloop naar en op Prinsjesdag met elkaar te delen.

Volgende PHO Duurzaamheid

In het volgende PHO Duurzaamheid op 21 november wordt onder meer aandacht besteed aan de externe evaluatie van de MRA. Ook zal dan worden gesproken over de grote afvalstromen in de regio. Dit wordt ambtelijk voorbereid. Verder is Jacqueline Cramer uitgenodigd om te praten over het onderwerp circulaire economie.