Tijdens het MRA portefeuillehouderoverleg Duurzaamheid van november stonden twee onderwerpen op de agenda die de energietransitie raken. Ook de resultaten van de Duurzaamheid Top van 29 oktober stonden geagendeerd. Tot slot is gesproken over de Green Deals voor duurzaam economisch herstel.

Kennisloket energievraagstukken
De afgelopen maanden heeft een werkgroepje met vertegenwoordigers van MRA-overheden en Alliander in samenwerking met kwartiermaker Frank van der Heuvel invulling gegeven aan de opdracht van het portefeuillehouderoverleg om het Innovatieprogramma Smart Energy Systems uit 2018 te concretiseren. Hoe kunnen we als MRA de bestaande kennis en inzichten over en ervaringen met slimme energiesystemen beter met elkaar delen en gezamenlijk onze kennis vergroten? En hoe kunnen we door de toepassing van slimme toepassingen voorkomen dat de maatschappelijke kosten van netverzwaringen onnodig hoog worden?

Na de toelichting door de kwartiermaker op de voorgestelde aanpak onderstreepte het portefeuillehoudersoverleg (PHO) het belang van het onderwerp, maar er kwam ook aarzeling naar boven met betrekking tot de voorgestelde aanpak. De bestuurders gaven aan behoefte te hebben aan een scherpere focus en spraken uit dit traject vooral zo ‘licht’ mogelijk te willen invullen. Gesuggereerd werd om bij de nadere uitwerking een verbinding te leggen met het al bestaande Warmte/Koude-programma van de MRA. Het PHO stemt in met het voorstel om voor de volgende fase een ‘aanjager’ en wil dit onderwerp terug laten komen op een volgend overleg.

Vraagstuk energie-armoede
Een grote groep mensen aan de onderkant van de samenleving dreigt in de energietransitie uit de boot te vallen omdat zij wonen in slecht geïsoleerde woningen en vaak de kennis en financiële middelen missen om te investeren in de verduurzaming van hun woning. Dit wordt aangeduid als energie-armoede. Hierdoor dreigt een maatschappelijk probleem te ontstaan.  Dit verdient aandacht, ook om te voorkomen dat de voortgang van de energietransitie stagneert. De portefeuillehouders achten het van groot belang om ook op MRA-niveau aandacht te geven aan dit vraagstuk. Wethouder Sikkens van Diemen en wethouder Baerveldt van Zaanstad gaan dit, in afstemming met het sociaal domein, oppakken. Zij komen met een voorstel wat hiervoor MRA-breed nodig is.

Terugblik Tweede Duurzaamheid Top
De portefeuillehouders hebben verkennend gesproken over een derde Duurzaamheid Top in het najaar van 2021. Tijdens een dergelijke top zouden met alle MRA-partijen concrete stappen moeten worden gezet die aansluiten op de Green Deals die nu in uitwerking zijn. Er wordt hard gewerkt aan de initiatieven en daardoor gaat het op sommige vlakken snel. Wel blijkt het daardoor lastig om met iedereen te communiceren over het proces en wat er in de pijplijn zit. Uitgangspunt is en blijft alle vragen die te maken hebben met commitment en besluitvorming tijdig voor te leggen, zodat iedereen ordentelijk het besluitvormingsproces in de colleges kan doen. Belangrijk in dit verband is in de ogen van de bestuurders dat er rust wordt gecreëerd in het traject naar deze Top. Dit kan door te focussen op een beperkt aantal scherpe afspraken en een helder spoorboekje op te stellen.

Wethouder Jan Hoek van Almere, trekker van het MRA-programma Circulaire Economie, riep de MRA-partners op het landelijke betonakkoord te onderschrijven. Doel van dit akkoord tussen de bouwsector en het Rijk is om bij nieuwbouw ten minste 10% duurzaam beton en asfalt te gebruiken. De overeenkomst past volledig in de voor de MRA uitgewerkte inkoopcriteria. Inmiddels is hierover op 20 november een brief aan alle MRA-colleges gezonden met het verzoek het betonakkoord te onderschrijven.

Tevens hebben portefeuillehouders gesproken over de Denim-deal, een overeenkomst tussen textielbedrijven en het Rijk om meer in kleding verwerkt katoen te gaan hergebruiken. Wethouder Robbert Berkhout van Haarlem, trekker van het MRA-programma Circulaire Economie, heeft deze deal namens de MRA ondertekend. De uitwerking sluit aan bij de textielafspraken die vanuit de eerste Duurzaamheid Top zijn uitgewerkt.

Derde Duurzaamheid Top en MRA Green Deals
De portefeuillehouders hebben verkennend gesproken over een derde Duurzaamheid Top in het najaar van 2021. Tijdens een dergelijke top zouden met alle MRA-partijen concrete stappen moeten worden gezet die aansluiten op de Green Deals die nu in uitwerking zijn. Belangrijk daarbij is in de ogen van de bestuurders, dat er rust wordt gecreëerd in het traject naar deze Top. Dit kan door te focussen op een beperkt aantal scherpe afspraken en een helder spoorboekje op te stellen.

Wat de portefeuillehouders betreft vormen de Green Deals voor duurzaam economisch herstel die in voorbereiding zijn een goede basis die nadere uitwerking verdient. Het gaat onder meer over een overeenkomst om vanaf 2025 in de MRA te komen tot 20% houtbouw en het geven van invulling aan het hergebruik van circulair textiel. Ook is er een deal in de maak die de zij-instroom vanuit door de coronacrisis stagnerende sectoren naar de duurzame economie op gang moet brengen. Begin 2021 vinden rondetafelbijeenkomsten plaats over de deals. De portefeuillehouders geven aan tijdens de Derde Duurzaamheid Top afspraken te willen maken die op deze deals aansluiten.

Verwerking luiers
Vanwege tijdsgebrek is niet meer van gedachten gewisseld over het voorstel om met MRA-partijen tot een aanbesteding te komen voor de circulaire verwerking van luiers. De aanbesteding wordt nu in afstemming met de betrokken gemeenten verder voorbereid.