Op 16 mei heeft het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid vergaderd. De bestuurders hebben onder meer afspraken gemaakt over duurzaamheid in de nieuwe MRA Agenda en over de voorbereiding van de komende Duurzaamheid Top op 18 oktober a.s. Verder is gesproken over de inzet op biomassa en is de ‘Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap’ vastgesteld. De lancering van dit spoorboekje voor het gemeentelijk inkoopbeleid vindt op 17 juni plaats tijdens de tweede editie van de State of the Region.

Nieuwe MRA Agenda
Dit jaar wordt de bestaande MRA Agenda (2016) geactualiseerd. Dit betekent dat voor alle strategische opgaven van de MRA nieuwe afspraken voor de komende vier jaar worden gemaakt. Duurzaamheid vormt in deze agenda een belangrijk programmaonderdeel.

Cruciaal is de integraliteit van de vraagstukken. Daarom willen de portefeuillehouders duurzaamheid bij voorkeur verweven in alle MRA-activiteiten en niet als aparte lijn benoemen zoals in de huidige agenda nog wel het geval is. Duurzaamheid moet vanzelfsprekend zijn. Daarbij dient de inzet zich met name te richten op bovenregionale vraagstukken: waar hebben we elkaar nodig, waar kunnen we massa maken, waar zit de toegevoegde waarde van de MRA? Ten aanzien van de energietransitie moet de MRA-aanpak de inzet op de Regionale Energiestrategieën ondersteunen. Randvoorwaardelijke zaken als human capital, onderwijs, arbeidsmarkt en de energie-infrastructuur dienen nadrukkelijk te worden geagendeerd. Hetzelfde geldt voor acties op het gebied van onder meer duurzame mobiliteit. Aangegeven werd ook dat het onderwerp slimme energiesystemen steeds urgenter wordt, te meer daar de vraag naar elektriciteit groter wordt dan de elektriciteitsnetten aankunnen. Na de zomer wordt de 80%- versie van de nieuwe MRA Agenda verwacht. Vaststelling vindt begin 2020 plaats.

Duurzaamheid Top
Op 18 oktober vindt voor MRA bestuurders en maatschappelijke partners de Duurzaamheid Top plaats. Centraal staat de integrale doorwerking van duurzaamheid naar ruimte, bouwen en wonen, mobiliteit en economie. Hiervoor is inmiddels een groslijstvan twaalf mogelijke thema’s opgesteld. Het is de bedoeling dat hieruit zes thema’s voor de top concreet uitgewerkt worden. De uitwerking krijgt plaats in een zogenaamde preambule die op 18 oktober als onderhandelingsresultaat door bestuurders en maatschappelijke partners wordt ondertekend. De tekst, met daarin opgenomen de concrete afspraken, wordt voorafgaand aan de bijeenkomst voorgelegd aan de colleges van alle MRA-partijen, waarbij om instemming wordt gevraagd. Dit gebeurt direct na het zomerreces. Toezending aan de gemeenten en provincies is voorzien rond 25 augustus. De Duurzaamheid Top moet leiden tot concreet toepasbare activiteiten om zaken echt in beweging te krijgen.

Vier bestuurders, de wethouders duurzaamheid van Amsterdam, Almere en Zaanstad en de gedeputeerde van Noord-Holland, hebben vanuit het portefeuillehouderoverleg het mandaat op zich genomen om de top verder vorm te geven. De komende maanden worden gebruikt voor de verdere voorbereiding en afstemming met MRA-partijen.

Inzet Biomassa
De portefeuillehouders constateren dat er behoefte is om het gesprek aan te gaan met de inzet van biomassa als energiedrager. Wil de MRA dat en zo ja, hoe gaan we hiermee om? De leden stemmen in om te inventariseren wat gemeenten in de planning hebben aan lokale biomassa-installaties. Het gaat hierbij om initiatieven van zowel gemeenten zelf als die van marktpartijen. Tijdens de volgende vergadering op 5 september vindt hierover op basis van een scherpe formulering van dilemma’s en ambities een strategisch gesprek plaats. Dit richt zich met name op de mogelijkheden en wenselijkheid voor lokale regie op de toepassing van biomassa. Het Rijk is bezig met een routekaart biomassa en vraagt de samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam.

Vasstellen ‘Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap’
Ingestemd wordt met de ‘Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap’ die samen met de MRA-partners is opgesteld. Wel wordt afgesproken dat monitoring periodiek plaatsvindt en niet jaarlijks zoals genoemd in de roadmap. De roadmap geeft aan op welke manier MRA-partijen individueel en gezamenlijk uitvoering gaan geven aan de ambities rond circulair inkopen en opdrachtgeven. Daarbij is ook voor de periodieke monitoring op voortgang. De lat ligt op 10% circulair inkopen in 2022, 50% in 2025 en 100% rond 2030. Op 17 juni zal de roadmap tijdens de tweede editie van State of the Region worden gelanceerd. De roadmap wordt aan alle MRA-deelnemers toegezonden. In de aanbiedingsbrief wordt het belang van de ontwikkelde methodiek benadrukt, evenals het stappenplan voor brede organisatorische inbedding.

Brief aan staatssecretaris Van Veldhoven
Verder hebben de portefeuillehouders afgesproken een brief aan de staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) te sturen. In de brief wordt aangeven dat de metropoolregio ten aanzien van circulair inkopen en opdrachtgeven koploper kan en wil zijn. Aangedrongen wordt te bezien of er financiële ondersteuning mogelijk is voor het opzetten van een regionale expertpool om het innovatieve proces van de roadmap te ondersteunen. Later deze maand zal een afschrift van deze brief aan de portefeuillehouders worden toegezonden.

Over het belang van de roadmap staat een interview met MRA-grondstoffenregisseur Jolein Baidenmann op mraduurzaam.nl: Roadmap versnelt circulair inkoopproces MRA-overheden >>

Vragen of opmerkingen
Dit bericht vormt een samenvatting van het verslag van het overleg van 16 mei. Binnenkort verschijnt de integrale tekst van het verslag, ook op de site mraduurzaam.nlMocht u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of opmerkingen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met Edwin Oskam (e.oskam@amecboard.com) voor het onderdeel energie en met Lex Hendriksen (ahendriksen@haarlem.nl) voor het onderdeel circulaire economie. Voor algemene vragen of opmerkingen over het MRA Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid kunt u contact opnemen met de secretaris Carina van Dijk (carina.van.dijk@flevoland.nl).